Ορολογική διερεύνηση της ιογενοΰς αρτηρίτιδας (EVA) των ιπποειδών στη Βουλγαρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟρολογική διερεύνηση της ιογενοΰς αρτηρίτιδας (EVA) των ιπποειδών στη Βουλγαρία (EL)
Serological investigation of Equine Viral Arteritis (EVA) in Bulgaria (EN)

YORDANOV, S.
GEORGIEV, G.
CHENCHEV, I.
NEDELCHEV, N.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιμηθεί η παρουσία της EVA λοίμωξης στα άλογα της Βουλγαρίας. Γιατο λόγο αυτό μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα κλινικά συμπτώματα της νόσου και το επίπεδο των αντισωμάτων κατά του ιοΰ σε μη εμβολιασμένα άλογα. Από τα 1.743 μη εμβολιασμένα άλογα που εξετάστηκαν, 1.425 δείγματα OQOV αίματος ήταν θετικά για τα αντισώματα EVA, δηλαδή ποσοστό 81.76% θετικότητα, κατά τη διάρκεια 2003-2007. Τα θετικά δείγματα προέρχονταν από 14 στάβλους, λέσχες ιππασίας και εκτροφές αναπαραγωγής από όλη τη χώρα. Η Ιογενής αρτηρίτιδα των ιπποειδών (EVA) θεωρείται ως ένα μέγιστο πρόβλημα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια αυτών και των επόμενων χρόνων. (EL)
The aim of the present study was to estimate the existence of EVA infection in equine's population in Bulgaria. For this purpose the clinical signs of the disease, as well as the antibodies titre against the virus in unvaccinated equines population, were estimated. Out of 1.743 tested non vaccinated animals, 1.425 blood sera were positive for antibodies to EVA, 81.76% positivity, during 2003 - 2007. The positive samples were coming from 14 stables, riding clubs and breeding farms of the country. EVA is considered as a major problem of veterinary importance in Bulgaria during the current and next years. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κλινικά συμπτώματα (EL)
Ιογενής αρτηρίτιδα ιπποειδών (EL)
επιζωοτιολογία (EL)
ELISA (EL)
epizootiology (EN)
Equine viral arteritis (EN)
clinical signs (EN)
ELISA (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 2 (2009); 150-153 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 2 (2009); 150-153 (EN)

Copyright (c) 2017 I. CHENCHEV, G. GEORGIEV, S. YORDANOV, N. NEDELCHEV (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.