Διαχείριση της μεταβατικής περιόδου των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με στόχο την πρόληψη των σημαντικότερων μεταβολικών επιλοχειων παθήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση της μεταβατικής περιόδου των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με στόχο την πρόληψη των σημαντικότερων μεταβολικών επιλοχειων παθήσεων (EL)
Managing the transition period of dairy cows to prevent major metabolic postpartum disorders (EN)

BROZOS, C. N.
KALAITZAKIS, E.
PANOUSIS, N.

Οι πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό αποτελούν το χρονικό διάστημα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο στάδιο του παραγωγικού κύκλου των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Πολλές από τις παθήσεις αυτές είναι αλληλένδετες και συχνά συνυπάρχουν. Η διαχείριση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής κατά τη μεταβατική περίοδο (3-4 εβδομάδες πριν έως και 4 εβδομάδες μετά τον τοκετό) αποσκοπεί στην κατάλληλη προετοιμασία τους για τη διατήρηση της υγείας τους και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων τους. Η επίτευξη υψηλής γαλακτοπαραγωγής προϋποθέτει, πέραν της διατήρησης της υγείας των αγελάδων, κατάλληλη διατροφή και εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών διαβίωσης. Το παρόν άρθρο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, παραθέτονται επιλεγμένες πληροφορίες για τις σημαντικότερες επιλόχειες μεταβολικές παθήσεις (υπασβεστιαιμία, κέτωση) και γίνεται αναφορά στη σχέση της υπασβεστιαιμίας με επιλεγμένες ασθένειες της περιόδου αυτής (κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων, μητρίτιδα, μαστίτιδα, μετατόπιση ηνΰστρου). Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, προτείνονται διαχειριστικές παρεμβάσεις που αφορούν στη διατροφή των αγελάδων κατά το κρίσιμο διάστημα της μεταβατικής περιόδου, με έμφαση στην πρόληψη της υπασβεστιαιμίας. (EL)
The transition period refers to the time between 3-4 weeks prior to and 4 weeks after calving. This is the period with the highest incidence of metabolic and other periparturient disorders. Many of these disorders interrelated and often coincide. Proper management and nutrition of the transition cow are critical for obtaining maximum dry matter intake, good health, increased reproductive efficiency and optimum milk production in the following lactation. The present review is comprised from two parts. In the first one, selected information is provided concerning the most important metabolic diseases of the transition period (hypocalcemia, ketosis) and, in brief, how hypocalcemia is interrelated to other diseases (mastitis, metritis, retained fetal membranes and abomasal displacement). In the second part, up-to-date nutritional methods applied in the transition period to prevent these metabolic periparturient diseases, with emphasis in hypocalcemia, are described. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιλόχεια μεταβολικά νοσήματα (EL)
πρόληψη (EL)
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (EL)
μεταβατική περίοδος (EL)
metabolic disorders (EN)
transition period (EN)
dairy cows (EN)
prevention (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 4 (2009); 544-552 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 4 (2009); 544-552 (EN)

Copyright (c) 2017 C. N. BROZOS, E. KALAITZAKIS, N. PANOUSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.