Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ νευρολογική εξέταση των μικρών μηρυκαστικών (EL)
Neurological examination of small ruminants (EN)

POLIZOPOULOU (Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z.
GIADINIS (Ν. Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PANOUSIS (Ν. Κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N. K.

Η νευρολογική εξέταση των μικρών μηρυκαστικών αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της ύπαρξης νευρολογικού προβλήματος και στην ανατομική εντόπιση του, με στόχο τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία των νόσων του νευρικού συστήματος. Αρχικά γίνεται η λήψη του ιστορικού και ακολουθεί ηγενική κλινική εξέταση του ή των ασθενών ζώων. Με την επισκόπηση εκτιμάται η συμπεριφορά, ο βαθμός συνείδησης, η θέση της κεφαλής, του κορμού και των άκρων. Ακολουθεί ο έλεγχος του ζώου σε κίνηση, η εκτίμηση της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας με την εξέταση των αντανακλαστικών θέσης και στη συνέχεια ελέγχονται κατά σειρά οι εγκεφαλικές συζυγίες. Η νευρολογική εξέταση ολοκληρώνεται με τον έλεγχο του μυϊκού τόνου, των νωτιαίων αντανακλαστικών και της αίσθησης του άλγους. (EL)
The neurological examination in small ruminants is very helpful in confirming the presence of a neurological problem and localizing the site of the lesion. The anatomical localization is useful for the differential diagnosis, prognosis and treatment of neurological diseases. A thorough review of the case history and clinical examination are followed by the inspection from a distance in order to assess behavior, level of consciousness and position of head, trunk and limbs. The locomotion disorders are evaluated upon walking the animals. Proprioception is examined with the postural reactions and cranial nerve function with the testing of the appropriate reflexes. The neurological examination is completed with the evaluation of muscular tone, spinal reflexes and the assessment of superficial and deep pain sensation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μικρά μηρυκαστικά (EL)
Νευρολογική εξέταση (EL)
small ruminants (EN)
Neurological examination (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 1 (2006); 11-18 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 1 (2006); 11-18 (EN)

Copyright (c) 2017 N. D. GIADINIS, N. K. PANOUSIS, Z. POLIZOPOULOU, H. KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.