Βελτίωση της μακροβιότητας του κατεψυγμένου σπέρματος του επιβήτορα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒελτίωση της μακροβιότητας του κατεψυγμένου σπέρματος του επιβήτορα (EL)
An endeavor to improve longevity of cryopreserved equine sperm (EN)

LYMBEROPOULOS (Α.Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ), A. G.
WAHEED, M. M.
KCHALIFA, TAA

Η οξειδωτική καταπόνηση των σπερματοζωαρίων κατά τη διάρκεια της συντήρησης του σπέρματος σε χαμηλές θερμοκρασίες έχει αποδειχθεί ότι είναι υπεύθυνη, σε ένα ποσοστό, για τη μείωση της κινητικότητας και της γονιμοποιητικής τους ικανότητας. Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εκτίμηση της in-vitro επίδρασης των αντιοξειδωτικών, της καφείνης ή του συνδυασμού τους στη μακροβιότητα του κατεψυγμένου σπέρματος του επιβήτορα. Ίσα μέρη κλάσματος εκσπερματίσματος απαλλαγμένου από τη ζελατινώδη φάση (η=12), τα οποία συλλέχθηκαν από 5 ίππους Αραβικής φυλής (9-18 ετών), μη γνωστής αντοχής των σπερματοζωαρίων στην κατάψυξη, αναμείχθηκαν σε αναλογία 1:1 με αραιωτικό Tris-κρόκου αυγού. Έγινε φυγοκέντρηση σε 500 χ g για 5 min, απομακρύνθηκε το υπερκείμενο υγρό και στο ίζημα των σπερματοζωαρίων γινόταν προσθήκη σε 2 φάσεις αραιωτικού, το οποίο περιείχε ή δεν περιείχε αντιοξειδωτικά (0.50 mg/ml πυρουβικό νάτριο, 1 mg/ml θειοθειϊκό νάτριο, 5 mg/ml αλβουμίνη βοείου ορού, 0.15 mg/ml χλωριούχο ψευδάργυρο και 0.50mg/ml 3-υδροξυ-4-μεθοξυ-κυναμικό οξυ).Στη συνέχεια, το αραιωμένο σπέρμα καταψύχθηκε με τη μορφή συμπυκνωμένων σφαιριδίων των 0.25 ml. Πριν την κατάψυξη, η τελική συγκέντρωση της γλυκερίνης, καθώς και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ήταν 5% και 562-924x106/ml, αντιστοίχως. Τα κατεψυγμένα σφαιρίδια αραιωμένου σπέρματος, με ή χωρίς αντιοξειδωτικά, αποψύχθηκαν σε διάλυμα Tris-κιτρικό οξυ-γλυκόζη(40°C για 30 sec), το οποίο περιείχε 0, 0.49, 0.97 ή 1.94mg καφείνης/ml και επωάσθηκαν (ΐ40-230χ106 σπερματοζωάρια/ml) σε θερμοκρασία 30°C για 3 h. Η κινητικότητα των προοδευτικά κινουμένων σπερματοζωαρίων (%) εκτιμήθηκε μετά τη φυγοκέντρηση, πριν την κατάψυξη και 0, 1, 2 και 3 h μετά την απόψυξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική επίδραση (Ρ<0.05)των χειρισμών στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων μόνο μετά την απόψυξη. Η προσθήκη μόνο αντιοξειδωτικών ή μόνο καφείνης δεν βελτίωσε σημαντικά τη διατήρηση της κινητικότητας του σπέρματος. Αντίθετα, η προσθήκη των αντιοξειδωτικών, σε συνδυασμό με 0.97 ή 1.94 mg καφείνης/ml, αποτέλεσαν τον καλύτερο συνδυασμό για τη σημαντική βελτίωση της μακροβιότητας των σπερματοζωαρίων του επιβήτορα. (EL)
Exposure of sperm cells to the oxidative stress pending hypothermic storage of semen has been suggested to be responsible, in part, for the decline of their motility and fertility. This study was conducted to evaluate the in-vitro effects of antioxidants (AOs) and / or caffeine on longevity of cryopreserved stallion spermatozoa. Aliquots from the gel-free fraction of semen ejaculates (n=12), collected from 5 Arabian stallions (9-18 years old) of unknown sperm freezability, were mixed 1:1 with a Tris-egg yolk extender (TEYE), centrifuged at 500 χ g for 5 min and sperm cells were frozen in the form of 0.25-ml concentrated pellets after 2-step addition of TEYE supplemented with or without AOs (0.50 mg /ml Na pyruvate, 1 mg / ml Na thiosulfate, 5 mg / ml bovine serum albumin, 0.15 mg / ml zinc chloride and 0.50 mg / ml ferulic acid). The final pre-freeze concentrations of glycerol and sperm cells were 5% and 562-924 χ IO6 / ml, respectively. Frozen pellets from non-AOs and AOs-treated sperm were thawed in a Tris-citric acidglucose solution (40°C) containing 0, 0.49, 0.97 or 1.94 mg / ml caffeine and incubated (140-230 χ IO6 sperm / ml) at 30°C for 3 h. Sperm progressive motility (%) was assessed after centrifugation, before freezing and after 0, 1, 2 and 3 h of thawing. The results revealed significant (P<0.05) effects of sperm treatments only on post-thaw motility. Neither AOs alone nor caffeine alone could significantly ameliorate the maintenance of sperm motility. AOs plus 0.97 or 1.94 mg / ml caffeine were the superior supplements in improving the longevity of stallion spermatozoa. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καφεΐνη (EL)
αντιοξειδωτικά (EL)
σπέρμα (EL)
Επιβήτορας (EL)
semen (EN)
caffeine (EN)
antioxidants (EN)
Stallion (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 3 (2006); 195-204 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 3 (2006); 195-204 (EN)

Copyright (c) 2017 TAA KCHALIFA, M. M. WAHEED, A. G. LYMBEROPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.