Νόσος gumboro (infectious bursal disease, IBD): ανασκόπηση της νόσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝόσος gumboro (infectious bursal disease, IBD): ανασκόπηση της νόσου (EL)
Gumboro disease (IBD) (EN)

GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), J.

Η νόσος του Gumboro προκαλούμενη από ιό είναιμία ανοσοκατασταλτική κατάσταση των ορνιθίων που επιφέρει σοβαρές οικονομικές απώλειες. Περίπου 47 χρόνια μετά την πρώτη της εφάνιση, οι μεταβολές στην κλινική εκδήλωση της νόσου, αλλά και στη λοιμογόνο δύναμη και την αντιγονική δομή του ίου, είχαν ως αποτέλεσμα αλλαγές και προσαρμογές των χρησιμοποιημένων εμβολίων για τον έλεγχο της. Η αρχική μορφή της νόσου, γνωστή ως κλασική, παρατηρείται συνήθως μετά την ηλικία των 3 εβδομάδων με υψηλή θνησιμότητα, εξαρτώμενη από παράγοντες, όπως η λοιμογόνος δύναμη του φυσικού στελέχους, η ηλικία και η φυλή των πτηνών και το επίπεδο των μητρικών αντισωμάτων. Η οξεία μορφή της νόσου, προκαλούμενη από τα πολύ λοιμογόνα στελέχη, χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα θνησιμότητας σε εμβολιασμένα ορνίθια και η συμπτωματολογία και οι αλλοιώσεις αυτήςείναι όμοιες με της κλασικής μορφής. Η υποκλινική μορφή της νόσου σχετίζεται με τα "variants" στελέχη του ίου, που προκαλούν μικρή θνησιμότητα και σοβαρή ανοσοκαταοτολή. Αρχικά, η κλασική μορφή ελεγχόταν ικανοποιητικά με τη χρήση των ήπιων εμβολίων τη δεκαετία του '70 και από το τέλος της δεκαετίας του '80 διαπιστώθηκε αδυναμία προστασίας από τα πολύ λοιμογόνα στελέχη. Μία άλλη ομάδα εμβολίων, γνωστή ως ισχυρή ή διεισδυτική, χρησιμοποιήθηκεγια τον έλεγχο των πολύ λοιμογόνων στελεχών. Αυτά τα εμβολιακά στελέχη πολλαπλασιάζονται στα πτηνά ακόμη και με παρουσία πολύ υψηλών τίτλων μητρικών αντισωμάτων. Στην Αμερική και σε άλλες χώρες, η νόσος από τα "variants" στελέχη ελέγχθηκεμε τα ενδιάμεσα εμβόλια, καθώς και με τα αδρανοποιημένα που περιελάμβαναν "variants", παρέχοντας έτσι μητρική ανοσία έναντι καιτων δυο, κλασικών και "variants" στελεχών. Μέχρι σήμερα η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική απειλή για την πτηνοτροφία. Η ανθεκτικότητα του IBDV σε φυσικούς και χημικούς παράγοντες υποβοηθά την παραμονή του ίου στο εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε μολυσμένες εκτροφές παρά τις απολυμάνσεις. Η IBD απαιτεί αυστηρή επαγρύπνηση και θα πρέπει να αξιολογούνται πολύ προσεκτικά η εμφάνιση και ο επιπολασμός τόσο της κλινικής όσο και της υποκλινικής μορφής. (EL)
Gumboro Disease (IBD) caused by Infectious Bursal Disease Virus is an immunosuppressive condition of chickens, which resulted in severe economical losses. Approximately 47 years after the first appearance of the disease, the changes in the form of presentation and pathogenicity of IBDV in the field has resulted in continual changes and adjustments of the vaccines used to control IBD. The original form of the disease, also known as classic or clinical IBD, was usually observed after the third week of life with high mortality, depending on factors, such as virulence of the strain of virus involved, age of the birds and maternal antibody status. The acute IBD is caused by the very virulent IBDV strains, characterized by high mortality rates in vaccinated chickens and the clinical signs and lesions are similar to those of the classic form. The subclinicalform of the disease is associated with the "variant" strains of IBDV and is characterized by low mortality and severe immunosuppression. Initially, the classic IBD was controlled by the use of mild vaccines produced in the early 1970s and from the late 1980s revealed absence of protection from wIBDV in vaccinated chickens. Another group of vaccinal strains, known as intermediate plus vaccine, has been used to control wIBDV strains. These vaccines multiply in birds, even in the presence of high maternal antibody titers. In the USA and other countries, the disease from the variant strains was controlled by intermediate strains as well as by inactivated vaccines that included variant strains, thus providing maternal antibodies against both the standard and variant strains. Until today, the IBD continues to pose an important threat to commercial poultry industry. The high resistence of IBDV to physical and chemical agents accounts for persistence of the virus in the outside environment, particularly on contaminated farms, despite disinfection. Nevertheless and not quite unexpected for the IBDV mutations in the genome, resulted in the emergence of antigenic variant strains in vaccinated flocks. The IBD requires heightened vigilance and the incidence and prevalence of the clinical and immunosuppressive forms must be evaluated more precisely. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Νόσος Gumboro (EL)
ορνίθια (EL)
chickens (EN)
Gumboro disease (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 59-70 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 59-70 (EN)

Copyright (c) 2017 J. GEORGOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.