Μείωση του κόστους παραγωγής του αγελαδινού γάλατος με τον καταρτισμό επενδυτικού προγράμματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜείωση του κόστους παραγωγής του αγελαδινού γάλατος με τον καταρτισμό επενδυτικού προγράμματος (EL)
Investment plan for decreasing the cow milk production cost (EN)

VALERGAKIS (Γ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G.
BANOS (Γ. ΜΠΑΝΟΣ), G.

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης του κόστους παραγωγής του αγελαδινού γάλατος σε δείγμα 120 εκτροφών μέσου και μεγάλου μεγέθους της Κεντρικής Μακεδονίας με τον καταρτισμό ενός επενδυτικού προγράμματος. Αυτό κρίνεται απαραίτητο είτε για τη βελτίωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων είτε για τη διατήρηση του στα σημερινά επίπεδα, καθώς η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μείωση της τιμής παράγωγου. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν ήταν: α) η αύξηση του μεγέθους των εκτροφών (αριθμός αγελάδων), β) η αύξηση της ετήσιας γαλακτοπαραγωγής ανά αγελάδα και γ) η αύξηση του ποσοστού ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η επίδραση και των τριών παραγόντων στη μείωση του κόστους παραγωγής ήταν πολύ σημαντική (Ρ<0,01). Ενώ, όμως, για τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά 1% απαιτείται αύξηση του αριθμού των εκτρεφόμενων αγελάδων κατά 28,3% (από μέσο όρο 86,9 σε 111,5 αγελάδες) ή αύξηση του ποσοστού ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών κατά 34% (από μέσο όρο 32,1% σε 43%), η απαιτουμένη αύξηση της γαλακτοπαραγωγής ανά αγελάδα είναι μόνο 2,2% (από μέσο όρο 6.442,5 χλγ. σε 6.586,2 χλγ.). Επιπλέον, η απαιτουμένη επένδυση σταθερού κεφαλαίου ήταν 78.184, 16.132 και 3.475 ευρώ αντίστοιχα. (EL)
The aim of this study was to investigate the possibility of decreasing cow milk production cost with an investment plan, using a sample of 120 medium and large size dairy farms in Central Macedonia. Cost reduction is considered necessary either for improving the dairy farmers' income or for maintaining it in current levels as falling milk prices are expected as a result of the new Common Agricultural Policy of the European Union. Three cost reducing factors were examined: a) increasing size of the farm (number of cows), b) increasing annual milk yield per cow and c) increasing the proportion of on-farm produced feedstuff. All three factors had significant effect on reducing cow milk production cost (P<0.01). However, while cost reduction by 1% would require increasing the number of cows by 28.3% (from an average of 86.9 to 111.5 cows per herd) or the proportion of on-farm produced feedstuff by 34% (from an average of 32.1% to 43%), the required increase in annual milk yield per cow would be only 2.2% (from an average of 6,442.5 kg to 6,586.2 kg). Furthermore, the fixed capital investment, required by each plan, would be 78,184, 16,132 and 3,475 euros, respectively. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επενδυτικό πρόγραμμα (EL)
κόστος παραγωγής (EL)
Αγελαδινό γάλα (EL)
Cow milk (EN)
investment plan (EN)
production cost (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 1 (2004); 11-20 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 1 (2004); 11-20 (EN)

Copyright (c) 2017 G. VALERGAKIS, G. BANOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.