Συχνότητα απομόνωσης βακτηρίων από μαστίτιδες βοοειδών και αντιβιοαντοχή απομονωθέντων στελεχών Escherichia coli

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυχνότητα απομόνωσης βακτηρίων από μαστίτιδες βοοειδών και αντιβιοαντοχή απομονωθέντων στελεχών Escherichia coli (EL)
Prevalence of bovine mastitis pathogens and antibioresistance of Escherichia coli isolates (EN)

ZDRAGAS (Α. ΖΔΡΑΓΚΑΣ), A.
TSAKOS (Π. ΤΣΑΚΟΣ), P.
ANATOLIOTIS (Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ), K.

Εξετάστηκαν 952 δείγματα γάλακτος από περιστατικά κλινικής μαστίτιδας, προερχόμενα από 269 εκτροφές βοοειδών στη Βόρεια Ελλάδα. Η Escherichia coli απομονώθηκε στο49,3% των δειγμάτων γάλακτος. Επιπλέον, απομονώθηκαν καιάλλα είδη μικροοργανισμών: Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Streptococcus spp, Pseudomonas spp, Proteus spp, Klebsiella spp ή συνδυασμοί των παραπάνω βακτηρίων. Ο βακτηριολογικός έλεγχος στο 4,3% των δειγμάτων ήταν αρνητικός. Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση των περιστατικών κλινικής μαστίτιδας με τις εποχές του έτους. Η αντιβιοαντοχή των απομονωθέντων στελεχών της E. Coli κυμαινόταν στην τετρακυκλίνη από 82-96%, στην ενροφλοξακίνη από 10-30%, στη γενταμικίνη από 58-80%, στις κεφαλοσπορίνες από 47-75%, στη σουλφομεθοξαζόλη-τριμεθοπρίμη από 46-81%,στην αμπικιλλίνη από 71-92% και στη νεομυκίνη από 83-97%. Τηντελευταία χρονιά παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες τιμές αντιβιοαντοχής, καθώς και η απομόνωση για πρώτη φορά ανθεκτικών στελεχών της Ε. coli (6%) και στους 8 αντιβακτηριακους παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν. (EL)
Nine hundred and fifty two milk samples from clinical bovine mastitis cases, originated from 269 farms in Northern Greece, were tested. Escherichia coli was isolated in 49.3% of samples. Furthermore, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Streptococcus spp, Pseudomonas spp, Proteus spp, Klebsiella spp or a combination of the above bacteria were isolated. The bacteriological result from 4.3% of samples was negative. No correlation between clinical mastitis cases and seasonal variation was observed. Resistance of E. coli isolates to tetracycline was 82-96%, to enrofloxacin 10-30%, to gentamicin 58-80%, to cephalosporins 47-75%, to sulfamethoxazole-trimethoprime 46-81%, to ampicillin 71-92% and to neomycin 83-97%. The highest resistance rate and the appearance of multi-resistant isolates of E. coli (6%), to 8 antibacterials, were recorded during the last year of the survey. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Escherichia coli. (EL)
Αντιβακτηριακές Ουσίες (EL)
Αντιβιοαντοχή (EL)
Βοοειδή (EL)
Μαστίτιδα (EL)
Mastitis (EN)
Antibacterials (EN)
Bovine (EN)
Escherichia coli (EN)
Antibioresistance (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 2 (2004); 113-119 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 2 (2004); 113-119 (EN)

Copyright (c) 2017 A. ZDRAGAS, P. TSAKOS, K. ANATOLIOTIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.