Αποτελέσματα μικροκυματικής μη θερμικής έκθεσης εμβρύων όρνιθας κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτελέσματα μικροκυματικής μη θερμικής έκθεσης εμβρύων όρνιθας κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης (EL)
Non-thermal microwave effects on chicken foetuses during organogenesis (EN)

XENOS (Θ.Δ. ΞΕΝΟΣ), Th. D.
MAGRAS (Ι.Ν. ΜΑΓΡΑΣ), I. N.

Σκοπός της πειραματικής αυτής εργασίας είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων έκθεσης παλμικά διαμορφωμένης (Pulse Modulated, FW) και αδιαμόρφωτης (Continuous Wave, CW) μικροκυματικής ακτινοβολίας, πολύ χαμηλής ισχύος, σε έμβρυα όρνιθας στην οργανογένεση. Χρησιμοποιήθηκαν 496 γονιμοποιημένα αυγά όρνιθας από τα οποία τα 380 εκτέθηκαν σε ακτινοβολία, ενώ τα 116 χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Τα πρώτα εκτέθηκαν σε "μη θερμική" πυκνότητα μικροκυματικής ισχύος στάθμης 8,8 uW/cm2 (SAR= 1,16 mW/Kg) στη συχνότητα 9,152 GHz, από την 3η ως τη 10η ημέρα της επώασης συνεχώς. Από τα αυγά αυτά 172 εκτέθηκαν σε CW, ενώ 208 σε PW. Στα αυγά-μάρτυρες έγιναν όλες οι κινήσεις της έκθεσης χωρίς όμως να εκτεθούν σε ακτινοβολία. Στο τέλος της επώασης τόσο τα έμβρυα των πειραματικών αυγών όσο και των αυγών-μαρτυρων εξετάστηκαν μακροσκοπικά και μικροσκοπικά. Τα έμβρυα που προέκυψαν από τα αυγά τα οποία εκτέθηκαν σε μικροκύματα, παρουσίασαν συγγενείς ανωμαλίες (καθυστέρηση ανάπτυξης και σοβαρές διαμαρτίες) καθώς και πρώιμους και όψιμους εμβρυϊκούς θανάτους. Το ποσοστό των προσβεβλημένων εμβρύων έφτασε στο 62,78% στα εκτεθέντα σε αδιαμόρφωτα και στο 47,12% στα εκτεθέντα σε παλμικά διαμορφωμένα κύματα. Το αντίστοιχο ποσοστό στους μάρτυρες ήταν ιδιαίτερα μικρό και έφτασε μόλις το 3,44%. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία αξιολογήθηκαν στατιστικά, στηρίξουν την άποψη, ότι in ovo έκθεση εμβρύων όρνιθας σε μικροκυματική ακτινοβολία πολύ χαμηλής -μη θερμικής- πυκνότητας ισχύος, κατά την οργανογένεση, προκαλεί δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη τους. (EL)
The purpose of this work is το investigate possible effects of pulse-modulated (PW) and non-modulated (CW) low power density microwave radiation on chicken foetuses during organogenesis. A total of 496 fertilised chicken eggs were used in this study; 380 of diem as experimental material and 116 as controls. The experimental eggs were exposed to a non-thermal power density of 8.8 uW/cm2 (SAR= 1.16 mW/Kg) radiation at 9.152 GHz, from the 3rd to the 10th day of incubation, continuously. 172 eggs were irradiated by CW whereas 208 eggs by PW. The controls were sham-exposed. The foetuses of the experimental eggs and of the controls were macro- and microscopically examined at the end of their incubation. In 62.78% of CW-irradiated, 47.12% of PWirradiated and only in 3.44% of the sham-exposed fetuses abnormalities (development retardation and severe malformations) and embryonic and foetal deaths (embryonic and foetal) were observed. The differences in the effects caused by CW and PW irradiation were statistically evaluated. These results support the aspect that very low power density microwaves applied to the chicken foetuses, in ovo during organogenesis, may cause abnormal development. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μικροκύματα (EL)
Αποτελέσματα έκθεσης σε RF (EL)
έμβρυο όρνιθας. (EL)
οργανογένεση (EL)
microwaves (EN)
chicken foetuses. (EN)
organogenesis (EN)
RF radiation effects (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 28-33 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 28-33 (EN)

Copyright (c) 2017 Th. D. XENOS (Θ.Δ. ΞΕΝΟΣ), I. N. MAGRAS (Ι.Ν. ΜΑΓΡΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.