Μετεωρολογικές συνθήκες που επηρεάζουν την εκτροφή των βοοειδών στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετεωρολογικές συνθήκες που επηρεάζουν την εκτροφή των βοοειδών στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης (EL)
Meteorological conditions affecting cattle production in the area of Thessaloniki, Greece (EN)

VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι κλιματικοί παράγοντες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, άνεμος, υετός) που επηρεάζουν την εκτροφή των βοοειδών, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί την κυρία περιοχή άσκησης της αγελαδοτροφικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, που αφορούσαν τη δεκαετία 1990-1999, κατατάχτηκαν σε ζώνες, δημιουργήθηκαν τύποι ημέρας, χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες και δείκτες και μελετήθηκαν τόσο σε ετήσια όσο και σε εποχική βάση.Από τη μελέτη αυτή επιβεβαιώθηκε ότι η υψηλή θερμοκρασία και η υψηλή σχετική υγρασία είναι οι βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες για την παραγωγικότητα των βοοειδών και μάλιστα, η ένταση και η διάρκεια τους, είναι μεγάλη. Επιπλέον, δεν είναι οι σχετικά σπάνιες χαμηλές θερμοκρασίες καθαυτές που επηρεάζουν την απόδοση των βοοειδών το χειμώνα, αλλά οι σχετικά ισχυροί και ψυχροί, κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, σε συνδυασμό με την υψηλή σχετική υγρασία. (EL)
This paper presents a study of the climatic factors (temperature, relative humidity, wind, precipitation) affecting catde production in the area of Thessaloniki, the main dairy-farming region of Greece. Data was collected from 1990-1999 and was classified in zones, day-types were created and indexes and scales were used in order to study the annual and seasonal effects of climate. From this study, it was confirmed that high temperatures and high relative humidity are the most important factors affecting cattle productivity in the area. The intensity and duration of such conditions are high. Moreover, it is not low temperature per se, a relatively rare phenomenon, that affects catde performance during winter but the relatively strong and cold, mainly north-northwest winds, combined with high relative humidity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κλιματικοί παράγοντες (EL)
παραγωγικότητα (EL)
βοοειδή (EL)
productivity (EN)
catde (EN)
Climatic factors (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 41-56 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 41-56 (EN)

Copyright (c) 2017 G. E. VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.