Επίδραση του μαννοζο-ολιγοσακχαρίτη Bio-Mos, μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση του μαννοζο-ολιγοσακχαρίτη Bio-Mos, μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων (EL)
Effect of the feed supplement Bio-Mos, a mannan-oligosaccharide, on the performance of broiler chickens (EN)

BOTSOGLOU (Ν.Α. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ), N. A.
SPAIS (Α.Β. ΣΠΑΗΣ), A. B.
FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ), P.
GIANNENAS (Ι.Α. ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ), I. A.
CHRISTAKI (Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ), E.

Σε αυτή την εργασία εξετάστηκε η επίδραση του Bio-Mos, μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών που περιέχει άπεπτους ολιγοσακχαρίτες με βάση τη μαννόζη, στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων, όταν προστίθεται στην εναρκτήρια τροφή τους. Χρησιμοποιήθηκαν 53.040 ορνίθια τύπου Cobb, ηλικίας ημέρας, τα οποία κατανεμήθηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε τέσσερις υποομάδες. Τα ορνίθια της μιας ομάδας (Μάρτυρας) διατράφηκαν μέχρι τη δέκατη ημέρα με συνήθη εναρκτήρια τροφή του εμπορίου, ενώ εκείνα της άλλης ομάδας (Ομάδα Bio-Mos) με την ίδια εναρκτήρια τροφή, στην οποία είχε προστεθεί Bio-Mos σε αναλογία 1,5 g/kg· Από την ηλικίατων 11 ημερών και μέχρι τη λήξη του πειραματισμού που είχε διάρκεια 40 ημερών, στα ορνίθια και των δυο ομάδων χορηγήθηκε η ίδια τροφή ανάπτυξης και πάχυνσης, στην οποία δεν είχε προστεθεί Bio-Mos. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ορνίθια της ομάδας του Bio-Mos είχαν σημαντικά (Ρ<0,05) μεγαλύτερο σωματικό βάρος σε σύγκριση με εκείνα της ομάδας του Μάρτυρα κατάτη δέκατη ημέρα της ηλικίας τους (295 έναντι 254 g) καθώς και κατά την τεσσαρακοστή ημέρα της ηλικίας τους (2108 έναντι2017 g). Η κατανάλωση τροφής από τα ορνίθια της ομάδας του Bio-Mos, καθ' όλη τη διάρκεια του πειραματισμού, ήταν σημαντικά (Ρ<0,05) μεγαλύτερη από ό,τι εκείνων της ομάδας του Μάρτυρα(3647 έναντι 3612 g) και συνοδεύτηκε με καλύτερο δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής (1,73 έναντι 1,79). Τέλος, η θνησιμότητα των ορνιθίων ήταν χαμηλότερη για τα πτηνά της ομάδας του Bio-Mos σε σχέση με αυτά της ομάδας των μαρτύρων (2,5 έναντι 2,9%), ωστόσο η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά (Ρ>0,05) σημαντική. (EL)
The effect of the mannan-oligosaccharide Bio-Mos on broiler chicken performance, after its incorporation in the starter diet was evaluated. A total of 53,040 one day-old Cobb chicks, randomly divided into two groups with four replicates each, were used in a feeding trial that lasted 40 days. One of the groups (Control group) was fed on a basal commercial starter diet, while the other (Bio-Mos group) was given up to day 10 of age the same diet supplemented with the mannan-oligosaccharide Bio-Mos at the level of 1.5 g/kg of feed. From day 11 of age and thereafter, Bio-Mos administration was discontinued and both groups were given the same basal commercial grower and finisher diets. Results showed that chickens in the Bio-Mos fed group exhibited a significant (P<0.05) improvement in body weight compared to control at day 10 (295 vs 254 g) and day 40 (2108 vs 2017 g) of age. Feed intake per bird from day-old to day 40 of age showed a significant (P<0.05) increase in the Bio-Mos group compared to control (3647 vs 3612 g), whereas feed conversion ratios also demonstrated a significant (P<0.05) improvement for the Bio-Mos group (1.73 vs 1.79). Mortality rate was lower in the Bio-Mos group compared to control (2.5 vs 2.9%), however, the difference was not statistically (P>0.05) significant. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κρεοπαραγωγά ορνίθια (EL)
μαννοζο-ολιγοσακχαρίτης (EL)
Bio-Mos (EL)
πρόσθετη ύλη ζωοτροφών (EL)
feed supplement (EN)
Bio-Mos (EN)
broiler chickens (EN)
Mannan-oligosaccharide (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 2 (2003); 111-118 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 2 (2003); 111-118 (EN)

Copyright (c) 2017 A. B. SPAIS (Α.Β. ΣΠΑΗΣ), I. A. GIANNENAS (Ι.Α. ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ), P. FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ), E. CHRISTAKI (Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ), N. A. BOTSOGLOU (Ν.Α. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.