Ανάπτυξη πειραματικού μοντέλου μελέτης του παρασίτου Anophryoides haemophila (Scuticociliatida: Orchitophryidae) σε αστακούς Homarus americanus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη πειραματικού μοντέλου μελέτης του παρασίτου Anophryoides haemophila (Scuticociliatida: Orchitophryidae) σε αστακούς Homarus americanus (EL)
Development of an experimental model for Anophryoides haemophila (Scuticociliatida: Orchitophryidae), a parasite of american lobster Homerus americanus (EN)

MacMILLAN, R.
ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), F.
SPEARE, D.
CAWTHORN, R. J.
DESPRES, B.

Οι βασικές αλλοιώσεις που αφορούν το βλεφαριδοφόρο παράσιτο Anophryoides haemophila, σε πειραματικά μολυσμένους αστακούς παρατηρούνται στα βράγχια και το συνδετικό ιστό, από την 9η εβδομάδα μετά τη μόλυνση. Οι αλλοιώσεις αυτές δε σχετίζονται με τον εμβολιασμό των παρασίτων και ήταν σταθερές σε όλες τις μελέτες έγχυσης παρασίτων (2000, 10000 και 500000 παράσιτα ανά αστακό). Μάλιστα ήταν παρούσες, τόσο σε αστακούς που πέθαναν, όσο και σε αστακούς που θανατώθηκαν. Υψηλότεροι τίτλοι εμβολιασμού είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερους αριθμούς παρασίτων μόνο σε περιοχές των βραγχίων και στο συνδετικό ιστό των περισσοτέρων οργάνων, χωρίς ωστόσο να διεισδύσουν στο παρέγχυμα κανενός οργάνου. Επιπλέον μεγαλύτερος αριθμός παρασίτων στον εμβολιασμό (500.000 ανά αστακό) είχε ως αποτέλεσμα ανάπτυξη ασθένειας βραχύτερης πορείας και έτσι οι αστακοί πέθαιναν μεταξύ 4ης και 6ns εβδομάδας μετά τη μόλυνση. Αυτό δεν παρατηρήθηκε σε εμβολιασμούς των 2.000 και 10.000 παρασίτων ανά αστακό, όπου η θνησιμότητα εμφανίστηκε 11-14 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. (EL)
The principal lesions due to the ciliate Anophryoides haemophila in experimentally infected lobsters are observed in gills and connective tissue from the 9th week post-infection. These lesions were not related to the inoculum of parasites and were consistent in all inoculum studies (2,000, 10,000 and 500,000 ciliates per lobster) and were present in both euthanized and dead lobsters. The higher inocula resulted only in higher numbers of parasites observed in sections of gills and in the connective tissue of more organs, with no penetration to the parenchyma of any organ. Furthermore, the highest inoculum of ciliates (500,000 per lobster) resulted in a shorter course of disease development and consequendy, experimental lobsters died between 4th and 6th week post-infection. This was not observed at inocula of 2,000 and 10,000 ciliates per lobster, where mortality occurred 11-14 weeks post-infection. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αμερικανικός αστακός (EL)
Homarus americanus (EL)
Anophryoides haemophila (EL)
πειραματικές συνθήκες. (EL)
Scuticociliatida (EL)
experimental conditions. (EN)
Homarusamericanus (EN)
Anophryoides haemophila (EN)
American lobster (EN)
Scuticociliatida (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 3 (2003); 201-208 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 3 (2003); 201-208 (EN)

Copyright (c) 2017 F. ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), D. SPEARE, R. J. CAWTHORN, R. MacMILLAN, B. DESPRES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.