Παρεμβάσεις ρύθμισης του οιστρικου κύκλου των μικρών μηρυκαστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρεμβάσεις ρύθμισης του οιστρικου κύκλου των μικρών μηρυκαστικών (EL)
Control of oestrous cycle in small ruminants (EN)

FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.
SAMARTZI (Φ. ΣΑΜΑΡΤΖΗ), F.

Οι παρεμβάσεις ρύθμισης του οιστρικου κύκλου των ζώων αποτελούν σημαντικά διαχειριστικά εργαλεία στις εκτροφές προβάτων και αιγών. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικές πτυχές των παρεμβάσεων ρύθμισης του οιστρικου κύκλου στα μικρά μηρυκαστικά, καθώς και προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογήτους. Το άρθρο διαρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες: (i) Ρύθμιση του οιστρικου κύκλου (επιλογή της μεθόδου ρύθμισης του οιστρικου κύκλου, φυσικές μέθοδοι, φαρμακευτικές μέθοδοι) (π) Βελτίωσητου δείκτη ωοθυλακιορρηξίας (υψιθερμιδική διατροφή πριν απότην περίοδο των οχειών, βελτίωση γενότυπου, χορήγηση ορμονών, τεχνικές ανοσοποίησης), (iii) Πρώιμη έναρξη της αναπαραγωγικής δραστηριότητας σε νεαρά ζώα, (iv) Γονιμοποίηση των ζώων (πραγματοποίηση οχειών, πραγματοποίηση τεχνητής σπερματέγχυσης),(ν) Προβλήματα κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεων ρύθμισηςτου οιστρικου κύκλου (ανεπιθύμητες ενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής, σφάλματα εφαρμογής). (EL)
Control of oestrous cycle is an important management tool in sheep and goat farms. Over the years, various methods have been developed and many applications have been documented in the international literature. In this review paper, the theoretical background and practical aspects of oestrous cycle control in small ruminants are reviewed; furthermore, problems related to oestrous cycle control are discussed. The article is divided in the following sections: (i) Methods for the control of the oestrous cycle (selection of method, male effect, pharmaceutical methods), (ii) Methods for increasing ovulation rate (nutrition, genetics, hormonal treatment, immunization techniques), (iii) Induction of early puberty, (iv) Fertilization of animals (mating or artificial insemination), (v) Problems during application of oestrous control methods (side effects of treatments, application errors). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πρόβατο (EL)
οιστρικός κύκλος (EL)
αίγα (EL)
αναπαραγωγή (EL)
ρύθμιση. (EL)
Sheep (EN)
control (EN)
goat (EN)
reproduction (EN)
oestrous cycle (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 4 (2003); 351-361 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 4 (2003); 351-361 (EN)

Copyright (c) 2017 F. SAMARTZI (Φ. ΣΑΜΑΡΤΖΗ), G. C. FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.