Επιβίωση της Escherichia coli 0157:H7 σε τυρί φέτα κατά τη διάρκεια της συντήρησης της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιβίωση της Escherichia coli 0157:H7 σε τυρί φέτα κατά τη διάρκεια της συντήρησης της (EL)
Survival of Escherichia coli 0157:H7 in Feta cheese during storage (EN)

PAPATHEODOROU (Κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ), K.
KOIDIS (Π. ΚΟΪΔΗΣ), P.
GOVARIS (Α. ΓΚΟΒΑΡΗΣ), A.

Η επιβίωση της Escherichia coli 0157:Η7 σε τυρίφέτα και στην άλμη της μελετήθηκε στη διάρκεια της συντήρησηςστους 4°C και 12°C. Η επιμόλυνση του τυριού έγινε με την προσθήκη5.3 log10CFU/ml της Ε. coli Ol57:Η7 στην άλμη. Η E. Coli0157:Η7 ήταν ανιχνεύσιμη στην άλμη με ενοφθαλμισμό στο υπόστρωμαSMAC μέχρι την 40η και 32η μέρα κατά τη συντήρηση τηςστους 4°C και 12°C αντίστοιχα, ενώ έπειτα απο εμπλουτισμό καιστη συνέχεια σπορά στο υπόστρωμα SMAC μέχρι την 44η και 36ημέρα στους 4°C και 12°C αντίστοιχα. Η E. coli 0157:Η7 στη φέταήταν ανιχνεύσιμη στο υπόστρωμα SMAC μέχρι την 44η και 38η μέρακατά τη συντήρηση στους 4°C και 12°C, ενώ έπειτα απο εμπλουτισμόκαι στη συνέχεια σπορά στο υπόστρωμα SMAC μέχριτην 50η και 42η μέρα στους 4°C και 12°C αντίστοιχα. Τα αποτελέσματαέδειξαν ότι η Ε. coli Ol57:Η7 επέζησε για μεγαλύτερο διάστημαστη φέτα από ότι στην άλμη και για τις δυο θερμοκρασίεςσυντήρησης αν και η διαφορά αυτή ήταν μικρή. Η επιβίωση της Ε.co/i0157:H7 τόσο στη φέτα όσο και στην άλμη ήταν μεγαλύτερηστους 4°C παρά στους 12°C . (EL)
The survival of E. co/i0157:H7 in Feta cheese and the brine used after 2 months ripening of cheese, was studied during storage at 4°C and 12°C. An inoculum of 5.3 log10CFU/ml of E. coli Ol57:H7 was added in brine, for the contamination with the pathogen of Feta cheese. E. coli Ol 57:H7 was detectable in brine by direct plating on SMAC up to 40th day and 32th day during its storage at 4°C and 12°C respectively, while by enrichment and following plating on SMAC up to 44th day (4°C) and 36th day (12°C). The E. coli 0157:H7 was detectable in Feta by direct plating on SMAC up to 44th day (4°C) and 38th day (12°C), while by enrichment and following plating on SMAC up to 50th day (4°C) and 42th day (12°C). The results showed that E. coli Ol57:H7 survived longer in Feta than in its brine, for both storage temperatures but the difference was very low. The survival of E. coli 0157:H7 in feta and brine was longer during the storage at 4°C than at 12°C. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φέτα (EL)
άλμη (EL)
Ε. coli O157:H7 (EL)
συντήρηση (EL)
storage (EN)
Feta (EN)
E. coli O l 57: H7 (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 24-32 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 24-32 (EN)

Copyright (c) 2018 A GOVARIS, P KOIDIS, K PAPATHEODOROU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.