Ο έλεγχος της οπλής και η αντιμετώπιση των κυριοτέρων προβλημάτων στην πράξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ έλεγχος της οπλής και η αντιμετώπιση των κυριοτέρων προβλημάτων στην πράξη (EL)
Hoof balance and dealing with the major problems in practice (EN)

MOUSTARDAS (Ν. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ), N.
DESIRIS (Α. ΔΕΣΙΡΗΣ), A.
DIAKAKIS (Ν.ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.

Ο έλεγχος της ευστάθειας της οπλής έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίθαλψη του ίππου. Πολύ συχνά η κακή διαμόρφωση ισορροπία της οπλής οδηγεί ή συνδέεται με χωλότητες των άκρων. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται αρχικά περιστατικά στα οποία η απώλεια της ισορροπίας της οπλής οδήγησε στην εμφάνιση χωλότητας. Στη συνέχεια αναλύονται οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηρίζουν μία οπλή, ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα πετάλωσης και παρουσιάζονται τα σημεία από τα οποία μπορείνα εκτιμηθεί μια ευσταθής πετάλωση. Τέλος, γίνεται αναφορά στους τύπους επανορθωτικών πετάλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στην πράξη. (EL)
Hoof balance is one of the most important factors in the treatment of the lame horse. Quite often bad hoof conformation or poor hoof balance leads to or is closely connected to limb lameness. In this article some characteristic cases, in which the loss of hoof balance has led to lameness, are presented. Moreover the points which should characterize the balanced hoof after shoeing are presented. Finally, the corrective shoes that are most commonly used in practice are also presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

οπλή (EL)
επανορθωτικά πέταλα (EL)
ευστάθεια (EL)
Ίππος (EL)
balance (EN)
corrective shoe (EN)
Horse (EN)
hoof (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 44-45 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 44-45 (EN)

Copyright (c) 2018 N DIAKAKIS, N MOUSTARDAS, A DESIRIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.