Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ πληθυσμιακής σύνθεσης των μελισσιών που εκτρέφονται στην Κρήτη και της ανθεκτικότητας τους ενάντια στο άκαρι Acarapis woodi, Rennie

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της σχέσης μεταξύ πληθυσμιακής σύνθεσης των μελισσιών που εκτρέφονται στην Κρήτη και της ανθεκτικότητας τους ενάντια στο άκαρι Acarapis woodi, Rennie (EL)
Investigation on the relationship between population synthesis of the honeybee stocks reared in Crete and their resistance to the tracheal mite Acarapis woodi, Rennie (EN)

LIAKOS (Β. ΛΙΑΚΟΣ), B.

Προσδιορίσθηκε η πληθυσμιακή σύνθεση μελισσιών που προέκυψαν στην Κρήτη από τη διασταύρωση της τοπικής μέλισσας Apis mellifera adami και των φυλών Apis melliferamacedonica και Apis melliferaligustica. Ερευνήθηκε η πιθανή σχέσητης πληθυσμιακής σύνθεσης με την ανθεκτικότητα αυτών των πληθυσμών στο άκαρι Acarapis woodi παθογόνο αίτιο της τραχειακής ακαρίασης. Από μελισσοκομείο 45 μελισσιών προσβεβλημένο από τραχειακή ακαρίαση, το οποίο παρουσίαζε έντονη πολυμορφία στα μορφολογικά γνωρίσματα του πληθυσμού, πάρθηκαν δείγματα 50 μελισσών και εξετάσθηκαν ως προς: α) Τα μορφολογικά και τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των μελισσών κάθε δείγματος, β)Το ποσοστό των μολυσμένων μελισσών, τη μονόπλευρη ή αμφίπλευρη μόλυνση των τραχειών και την ένταση της μόλυνσης των τραχειών κάθε μολυσμένου δείγματος. Μετά την εξέταση τα μελίσσια κατατάχθηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τα μορφολογικά και τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των μελισσών που υπερτερούσαν στη σύνθεση κάθε δείγματος : Ομάδα Ι, υβρίδια της Apis melliferamacedonica, ομάδα Π, υβρίδια της Apis melliferaligustica, ομάδα III, υβρίδια της Apis melliferaligusticaτύπος "Brightyellow" και ομάδα IV ποικιλόμορφα υβρίδια. Από την εξέταση των τραχειών διαπιστώθηκε ότι η πληθυσμιακή σύνθεση επηρεάζει την ανθεκτικότητα των μελισσιών. Τα μελίσσια της Ομάδας Ι, που αποτελούνταν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από μέλισσες με χαρακτηριστικά της Α. m. macedonica παρουσίασαν την υψηλότερη ανθεκτικότητα στο Α. woodi, αντίθετα αυτά της ομάδας III, που υπερτερούσαν οιμέλισσες με τα χαρακτηριστικά του τύπου "bright yellow" της Α. m.ligustica παρουσίασαν μεγάλη ευαισθησία. Τα μελίσσια των δυο άλλων ομάδων παρουσίασαν σχετικά μεγάλη ανθεκτικότητα, μικρότερη όμως αυτής της Α. m. macedonica. (EL)
The population synthesis of honey bee breeds reared in Crete by crossbreeding among the native race Apis mellifera adami, Ruttner, the Macedonian bee Apis mellifera macedonica, Ruttner, and the Italian bee Apis mellifera ligustica, Spinal, was determinated. The probable relationship between population synthesis and resistance to tracheal mite Acarapis woodi, Rennie, of these breeds was also investigated. Samples of 50 bees were taken from 45 colonies of an apiary, infested with acarine disease, in which the bees showed a great diversity in their morphological characteristics and were examined as regards: a) the morphological and morphometric characteristics of the sampled bees, and b) the number of infested colonies, the prevalence, the unilateral or bilateral infection and the parasite intensity of thoracic tracheas, from every sample infested by Acarapis woodi. After examination the colonies were classified in four groups, according to morphological and morphometric characteristics that hade the majority of the bees in each sample: Group I, hybrids of Apis mellifera macedonica, group II, hybrids of Apis mellifera ligustica, group III, hybrids of "bright yellow" type of Apis mellifera ligustica, and group IV, diversiform hybrids. From the tracheas examinations it was detected that: the population synthesis affects the resistance of bee colonies. Bee colonies of group I showed the highest resistance. On the contrary, those of group III showed the lowest. Bee colonies of the two other groups showed relatively high resistance but less high than that of A. m. macedonica. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Apis mellifera macedonica (EL)
Acarapis woodi (EL)
ανθεκτικότητα (EL)
Apis mellifera ligustica (EL)
Apis mellifera macedonica (EN)
Acarapis woodi (EN)
Apis mellifera ligustica (EN)
resistance (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 56-61 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 56-61 (EN)

Copyright (c) 2018 B LIAKOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.