Η επίδραση της επιβολής προστίμων λόγω υπέρβασης των ποσοστώσεων παραγωγής στην οικονομικότητα της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της επιβολής προστίμων λόγω υπέρβασης των ποσοστώσεων παραγωγής στην οικονομικότητα της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας (EL)
The effect of superlevies, due to milk quota excess, on dairy farming profitability in Greece (EN)

VALERGAKIS (Γ. Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.

Η επίδραση της επιβολής προστίμων, λόγω υπέρβασης των ποσοστώσεων παραγωγής, στα οικονομικά αποτελέσματα των μονάδων παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, μελετήθηκε σε δείγμα 120 εκτροφών, μέσου και μεγάλου μεγέθους, της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εκτροφές κατατάντηκαν σε κλάσεις, με βάσητο ποσοστό υπέρβασης των ποσοστώσεων, χωρίς να υπάρχουν γενικά διαφορές μεταξύ των κλάσεων ως προς τα χαρακτηριστικά των εκτροφών. Στις εκτροφές όπου το μέσο ποσοστό υπέρβασης των ποσοστώσεων έφτασε το 15,1%, η μείωση του κέρδους, του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος και της αποδοτικότητας του κεφαλαίου ήταν 47,1%, 24,6% και 19,3% αντίστοιχα, ενώ σε εκείνες όπου το μέσο ποσοστό υπέρβασης έφτασε το 39,5% η μείωση ήταν αντίστοιχα 118,6%, 68,6% και 54,5%. Οι εκτροφές αυτές παρουσίαζαν,κατά μέσον όρο, ζημία. Ως εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος εξετάστηκαν: α) η μείωση του αριθμού των εκτρεφόμενων αγελάδων με σκοπό να μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα γάλακτος και β) η αγορά ποσόστωσης, στην τρέχουσα (υψηλή) τιμή και με βραχεία περίοδο απόσβεσης, με σκοπό να καλυφθεί η πλεονάζουσα παραγωγή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μείωση του αριθμού των αγελάδων, χωρίς να υπολογιστεί η αναμενόμενη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων, θα αυξήσει το συνολικό κέρδος και θα διατηρήσει σταθερό το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα στις εκτροφές με προηγούμενο ποσοστό υπέρβασης 15,1%, ενώ σε εκείνες με υψηλότερο ποσοστό υπέρβασης (39,5%), η σημαντική αύξηση του κέρδους θα βελτιώσει το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα κατά 1.000.000 δρχ. περίπου. Η εξέταση του ενδεχόμενου αγοράς ποσόστωσης έδειξε ότι μόνο οι εκτροφές που διατηρούν αγελάδες υψηλής παραγωγικότητας, με σημαντικό μέγεθος και μικρή εξάρτηση από την αγορά ζωοτροφών, μπορούν να επιτύχουν μικρά έστω κέρδη από την επένδυση αυτή. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος, διαπιστώθηκε η ανάγκη: α) βελτίωσης της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων ζώων και β) καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων από τις εκτροφές μέσων παραγωγής. (EL)
The effect of superlevies on dairy farming profitability was studied in a sample of 120 dairy farms of medium and large size, in Central Macedonia, Greece. The farms were classified in classes, according to the percentage of their milk production in excess of their quota. There were no differences among the classes in the characteristics of the farms. Profit, net family income and return of capital investment decreased by 47.1%, 24.6% and 19.3% respectively on farms with an average milk quota excess of 15.1%, while on those exceeding their quota by 39,5%, the decrease was 118.6%, 68.6% and 54.5% respectively. The farms of the latter class were operating at a loss. In order to cope with the problem two alternatives were examined: a) a decrease in the number of cows kept on farms in order to decrease milk production to the quota level and b) the purchase of quota in the current (high) market price combined with a short depreciation period in order to cover the excess production. The results showed that a decrease in the number of cows, without considering the expected increase in productivity, will increase profit and keep net family income at the previous levels on farms with an average previous quota excess of 15.1%, while the significant increase in profit on farms with a higher quota excess (39.5%) will improve net family income by almost 1 million drs. The study of the quota purchasing alternative showed that a small profit increase would result only on farms keeping high-producing cows, on farms with considerable size or on those with high on farm feedstuffs production. In both cases and independently of the alternative chosen, the need for: a) an increase in cow productivity and b) a better allocation of the production factors, was evident. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ποσόστωση (EL)
Γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία (EL)
πρόστιμο (EL)
υπέρβαση (EL)
οικονομικότητα. (EL)
profitability (EN)
superlevy (EN)
excess (EN)
Dairy farming (EN)
quota (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 62-67 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 62-67 (EN)

Copyright (c) 2018 GE VALERGAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.