Επίδραση του Genex, μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών με οργανικά οξέα και εκχυλίσματα βοτάνων, στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση του Genex, μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών με οργανικά οξέα και εκχυλίσματα βοτάνων, στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων (EL)
Effect of Genex, a feed additive containing organic acids and herb extracts, on the performance of broiler chickens (EN)

BOTSOGLOU (Ν.Α. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ), N. A.
CHRISTAKI (Ε ΧΡΗΣΤΑΚΗ), E.
GIANNENAS (Η.Α.ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ), I. A.
FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ), P.
SPAIS (A.B. ΣΠΑΗΣ), A. B.

Σε αυτήν την πειραματική εργασία εξετάστηκε η επίδραση του Genex, μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών που περιέχει μυρμηκικό και προπιονικό οξυ, τα άλατα τους με αμμωνία και εκχυλίσματα βοτάνων, στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων. Χρησιμοποιήθηκαν 17.340 ορνίθια τύπου Cobb, ηλικίας ημέρας,τα οποία κατανεμήθηκαν τυχαία σε 3 ομάδες και εγκαταστάθηκαν σε δάπεδο με στρωμνή από ροκανίδια. Καθ' όλη τη διάρκεια του πειραματισμού, που ήταν 40 ημέρες, τα ορνίθια της ομάδας των μαρτύρων διατράφηκαν με συνήθη τροφή του εμπορίου, εκείνα της δεύτερης ομάδας με την ίδια βασική τροφή στην οποία είχε προστεθεί φλαβομυκίνη σε αναλογία 8 g/τόννο, ενώ στην τροφή της τρίτης ομάδας είχε προστεθεί Genex σε αναλογία 3 kg / τόννο μέχρι την ηλικία των 21 ημερών και 4 kg /τόννο από την επόμενη ημέρα και μέχρι τη λήξη του πειραματισμού. Για την εκτίμηση των αποδόσεων των κρεοπαραγωγών ορνιθίων προσδιορίστηκαν τα σωματικά βάρη, η κατανάλωση τροφής, ο δείκτης μετατρεψιμότητας τροφής, η θνησιμότητα των πτηνών και ο δείκτης παραγωγικότητας. Ακόμη μετρήθηκε η ρυθμιστική ικανότητα των τροφών που χορηγήθηκαν στις ομάδες των ορνιθίων καθώς και όλων των πρώτων υλών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ορνίθια που πήραν Genex με την τροφή τους εμφάνισαν ευνοϊκότερη αύξηση σε σχέση με τους μάρτυρες, ενώ παρουσίασαν την ίδια αύξηση με εκείνα στα οποία χορηγήθηκε με την τροφή τους φλαβομυκίνη. (EL)
In this experimental study, the performance of broiler chickens fed diets supplemented with Genex, a feed additive containing organic acids and their ammonium salts, essential oils and plant extracts, was evaluated. A total of 17,340 one day-old Cobb chicks randomly divided into three groups and housed in floor pens of a commercial farm, were used in a feeding trial that lasted 40 days. One group was fed on a basal commercial diet, the second group on the same diet supplemented with 8 g flavomycin /ton of feed, while the third group was given the basal diet supplemented with Genex at 3 kg/ton till 21 days of age and 4 kg/ton thereafter. In this trial the buffering capacity of the tested diets and their ingredients was also measured. Results based on the body weight growth, the feed conversion ratios, the mortality rate and the productivity index suggested that supplementation of the feed with Genex exerted a growth-promoting effect comparable to that of flavomycin. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκχυλίσματα βοτάνων (EL)
προσθετικά ζωοτροφών (EL)
φλαβομυκίνη (EL)
Genex (EL)
οργανικά οξέα (EL)
κρεοπαραγωγά ορνίθια. (EL)
feed additives (EN)
herb extracts (EN)
Genex (EN)
flavomycin (EN)
organic acids (EN)
broiler chickens (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 247-256 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 247-256 (EN)

Copyright (c) 2018 AB SPAIS, IA GIANNENAS, P FLOROU-PANERI, E CHRISTAKI, NA BOTSOGLOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.