Συμβολή στη μελέτη του Αναπνευστικού Συνδρόμου των Αναπτυσσόμενων και Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ): Νεότερα δεδομένα και προτεινόμενα μέτρα για τον έλεγχο του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή στη μελέτη του Αναπνευστικού Συνδρόμου των Αναπτυσσόμενων και Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ): Νεότερα δεδομένα και προτεινόμενα μέτρα για τον έλεγχο του (EL)
A study on the Porcine Respiratory Disease Syndrome (PRDC): Update review and proposed measures for its control. (EN)

BALKAMOS (Γ.Κ. ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ), G. C.
BOURTZI-HATZOPOULOU (Ε. ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ), E.
KYRIAKIS (Σ.K. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
GEORGAKIS (Α.Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ), A. D.
KRITAS (Σ. Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.

Το Αναπνευστικό Σύνδρομο των Αναπτυσσόμενων και Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ) αποτελεί παγκοσμίως το κυριότερο οικονομικό πρόβλημα των συγχρόνων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Πρόκειται για συνθέτη παθολογική κατάσταση με επιζωοτιολογικά χαρακτηριστικά και κλινική εικόνα που διαφέρει σημαντικά από εκτροφή σε εκτροφή, ανάλογα με το συνδυασμό των παθογόνων παραγόντων, τα εμπλεκόμενα στελέχη, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την κτηνιατρική διαχείριση που εφαρμόζεται σε κάθε εκτροφή. Τα παραπάνω δυσχεραίνουν την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων παραγόντων και τον έλεγχο του συνδρόμου, με αποτέλεσματο ΑΣΑΠΧ να αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες αιτίες της δραματικής αύξησης της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών στη χοιροτροφία. Η επιτυχής αντιμετώπιση του ΑΣΑΠΧ,βασίζεται στην υιοθέτηση των αρχών της κτηνιατρικής διαχείρισης, σε επίπεδο εκτροφής, οι οποίες συνίστανται στην πιστή εφαρμογή των κατάλληλων κατά περίπτωση προγραμμάτων εξυγανσης, εμβολιασμού και μεταφυλαξης (έλεγχος των νοσολογικών προβλημάτων μετά την εμφάνιση των πρώτων κλινικών περιστατικών). Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία εμπλουτισμένα με νεότερα δεδομένα που αφορούν το ΑΣΑΠΧ (αιτιολογία,επιξωοτιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση) και αναλύεται η σημερινή διάσταση του προβλήματος στη χώρα μας. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τους Έλληνες κτηνιάτρους και χοιροτρόφους μεστόχο τον έλεγχο του συνδρόμου και την προστασία της δημόσιας υγείας. (EL)
Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC) represents the major cause of economic loss for swine industry worldwide. It is a multifactorial syndrome with a wide variety in epidemiological features and clinical sings from farm to farm, depending on the prevalence of the responsible pathogens, the environmental conditions and the efficacy of the on-farm veterinary management. As a result, the identification of the pathogens involved is difficult to be established, along with the difficulty in applying an efficient control programme. Moreover, PRDC, is considered to be the most important cause of the extended use of antimicrobials in modern pig industry. Its control is based on the principles of the veterinary management applied from farm to farm, including the most appropriate hygienic, vaccination and metaphylaxis programmes. In this study, a review of the syndrome is presented (aetiology, epidemiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis) along with a short reference to its current status in Greece. Finally, essential measures for the greek pig industry and public health are suggested. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χοίροι (EL)
Αναπνευστικό Σύνδρομο των Αναπτυσσόμενων και Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ) (EL)
Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC) (EN)
pigs (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 265-271 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 3 (2002); 265-271 (EN)

Copyright (c) 2018 AD GEORGAKIS, E BOURTZI-HATZOPOULOU, SK KRITAS, GC BALKAMOS, SC KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.