Βακτηριοσίνες: Ταξινόμηση, ιδιότητες, παραγωγή και τρόπος δράσης. (Ι)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒακτηριοσίνες: Ταξινόμηση, ιδιότητες, παραγωγή και τρόπος δράσης. (Ι) (EL)
Bacteriocins: Classification, properties, production and mode of action. (I) (EN)

DROSINOS (E. X. ΔΡΟΣΙΝΟΣ), E. H.
MATARAGAS (Μ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ), M.
METAXOPOULOS (Ι. ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ), J.

Οι βακτηριοσίνες αποτελούν αντιμικροβιακές ουσίες,οι οποίες συντίθενται από τα ριβοσωμάτια του μικροβιακούκυττάρου. Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων πρωτεϊνικήςφύσεως αντιμικροβιακών ουσιών, που παράγονται από ταοξυγαλακτικά βακτήρια, έχει ταυτοποιηθεί και έχουν προσδιορισθείοι βιοχημικές τους ιδιότητες. Αποτέλεσμα αυτών των μελετών είναιη διεύρυνση του πεδίου γνώσης, όσον αφορά τη βιοσύνθεση, τη δομή,την παραγωγή και τον τρόπο δράσης, αυτών των πρωτεϊνικώνμορίων. Ο σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι η αναφορά τωνδιαθέσιμων στοιχείων, που υπάρχουν μέχρι σήμερα για τις βακτηριοσίνες, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την κατανόηση του όλουμηχανισμού της βιοσύνθεσης, της παραγωγής και της δράσηςτους. Τέλος, θα αναφερθούν διάφορα χαρακτηριστικά και πρόσφαταευρήματα από διάφορες μελέτες των βιολογικών και βιοχημικών ιδιοτήτων τους, ώστε να αποδοθεί μια γενική εικόνα για τηδράση των βακτηριοσινών. (EL)
Bacteriocins are antimicrobial compounds synthesized by ribosomes. In the last years a variety of bacteriocins, produced by lactic acid bacteria, has been identified and characterized. As a result of these studies is that new knowledge regarding the biosynthesis, structure, production and mode of action of these proteinaceous compounds has been gained. The present review attempts to refer some of the available data with reference to the bacteriocins, which are important for the understanding of the whole mechanism of the production of bacteriocins. Additionally, some features and recent biology and biochemistry findings concerning these substances will be reported, in order to provide a general overview of the production and action of the bacteriocins. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ταξινόμηση (EL)
βιοσύνθεση (EL)
τρόπος δράσης. (EL)
Βακτηριοσίνες (EL)
mode of action (EN)
biosynthesis (EN)
Bacteriocins (EN)
classification (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 335-344 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 335-344 (EN)

Copyright (c) 2018 J METAXOPOULOS, M MATARAGAS, EH DROSINOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.