Μελέτη αιματολογικών παραμέτρων με αυτοματοποιημένη μέθοδο σε βοοειδή του νομού Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη αιματολογικών παραμέτρων με αυτοματοποιημένη μέθοδο σε βοοειδή του νομού Θεσσαλονίκης (EL)
Computer-aided complete blood counts in dairy cattle of the Thessaloniki region: A clinical study (EN)

FORTOMARIS (Π. ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ), P.
POLIZOPOULOU (Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.

Στην εργασία αυτή αναφέρονται τα ευρήματα της γενικής εξέτασης αίματος που πραγματοποιήθηκε σε εκατό (100) βοοειδή, φυλής Friesian γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, σε εκτροφές του Ν. Θεσσαλονίκης. Όλα τα ζώα ήταν, κατά τη δειγματοληψία, κλινικά υγιή και προέρχονταν από εκτροφές με σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης σε ό,τι αφορά τους χώρους ενσταβλισμοΰ, τη διατροφή, τα προγράμματα αναπαραγωγής, εμβολιασμών και αποπαρασιτώσεων. Ανάλογα με την ηλικία και την αναπαραγωγική τους κατάσταση, τα βοοειδή ταξινομήθηκαν σε πέντε ομάδες:• Ομάδα Ι: ζώα ηλικίας 0-3 μηνών.• Ομάδα Π: ζώα ηλικίας 3-14 μηνών.• Ομάδα III: ζώα ηλικίας 14 μηνών-3 χρόνων.• Ομάδα IV: ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 3 χρόνων.• Ομάδα V: ζώα που βρίσκονται στην ξηρά περίοδο.Σε όλα τα δείγματα αίματος προσδιορίσθηκαν ο αιματοκρίτης,η αιμοσφαιρίνη, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων με τη βοήθεια κτηνιατρικού αυτόμα του αιματολογικού αναλυτή IDEXX QBC®, συμφωνά με την ειδική για το είδος αυτό μεθοδολογία που προτείνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Παράλληλα μελετήθηκε και ο λευκοκυτταρικός τΰπος σε επιχρίσματα αίματος του κάθε δείγματος. Οι μέσες τιμές των παραμέτρων που εξετάσθηκαν ήταν μέσα στα φυσιολογικά όρια που αναφέρει η βιβλιογραφία. (EL)
This study reports the findings of complete blood counts (CBC), performed in 100 Friesian dairy cattle of various cattle farms in the Thessaloniki region. Farm selection was done with the criteria of proper management standards, such as housing, feeding schedules, vaccinations and deworming. According to their age and reproductive status, the animals were allocated in following five groups:• Group I: calves 0-3 months old.• Group II: calves 3-14 months old.• Group III: cows 14 months-3 years old.• Group IV: cows older than 3 years.• Group V: cows in the dry period.Analysis included the determination of hematocrit, hemoglobin, leucocyte and platelet counts with the aid of the veterinary hematology analyzer IDEXX QBC®, using the procedure specifically proposed for this animal species. Differential leucocyte counts were also done from blood smears prepared from each sample. Mean values of all the parameters evaluated were within the normal limits, reported in the literature. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αιματολογική εξέταση (EL)
φυσιολογικές τιμές (EL)
γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες (EL)
normal values (EN)
Milk cows (EN)
blood test (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 32-36 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 32-36 (EN)

Copyright (c) 2018 N PANOUSIS, Z POLIZOPOULOU, P FORTOMARIS, A PAPASTERIADIS, H KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.