Τροποποιημένη μέθοδος ποιοτικής ανίχνευσης θυρεοστατικών ουσιών στο κρέας και τα ούρα των παραγωγικών ζώων με την εφαρμογή της Planar Thin Layer Chromatography διπλής και 4x4 οριζόντιας ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤροποποιημένη μέθοδος ποιοτικής ανίχνευσης θυρεοστατικών ουσιών στο κρέας και τα ούρα των παραγωγικών ζώων με την εφαρμογή της Planar Thin Layer Chromatography διπλής και 4x4 οριζόντιας ανάπτυξης (EL)
Modified method for qualitative thyroestatic substances determination in muscle tissue and urine of food producing animals and the application of Planar Thin Layer Chromatography 2D and 4x4D horizontal development. (EN)

TYRPENOU (Α.Ε.ΤΥΡΠΕΝΟΥ), A. E.
GOUTA (E.H. ΓΟΥΤΑ), E. H.

Οι ουσίες με θυρεοστατική δράση, γνωστές επίσης ως αντι-ορμονες [Anti-Hormones-AHs], εκχυλίζονται με τη βοήθεια μεθανόλης παρουσία εσωτερικού προτύπου. Η διέλευση του μεθανολικού εκχυλίσματος δια μέσου μιας υδραργυρικής προσροφητικής στήλης επιτρέπει την εκλεκτική και επαναλήψιμη εκχύλιση τους με το σχηματισμό ενός ειδικού συμπλόκου των AHs με τα ιόντα Hg. Μετά την έκλουση των AHs με όξινο διάλυμα χλωριούχου νατρίου και τη ρύθμιση του pH στο 8,0 ακολουθεί παραγωγοποίηση με NBD-C1, ένα αντιδραστήριο που αντιδρά μόνο με τις θειόλες και τις αμίνες. Μετά το πέρας της αντίδρασης, τα σύμπλοκα AH-NBD που σχηματίζονται, εκχυλίζονται με ΤΒΜΕ σε όξινο περιβάλλον και υστέρα από συμπύκνωση μέχρι ξηρού και αναγέννηση στον κατάλληλο όγκο αναλύονται χρωματογραφικά με τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Με την επίδραση υδατικού διαλύματος κυστεϊνης τα σύμπλοκα AH-NBD, τα οποία δεν φθορίζουν στα 366 nm μετατρέπονται σε σΰμπλοκα κυστείνης-NBD, τα οποία φθορίζουν ισχυρά. Η μέθοδος που τυποποιήθηκε, βασίστηκε στη μέθοδο των Verbeke R, de Brabander HF (1984) με δικές μας τροποποιήσεις που αφορούν τη διαδικασία προετοιμασίας της μικροστήλης, την αύξηση του όγκου έκλουσης, την εφαρμογή της οριζόντιας ανάπτυξης με ταυτόχρονη μείωση του όγκου των εκλουστικών, τη μείωση του μετώπου στα 6 cm και την αντικατάσταση του ρυθμιστικού διαλύματος Brintton-Robinson. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου με απευθείας παρατήρηση στην πλάκα στα 366 nm, είναι μικρότερο του lng, ενώ το κατώτερο όριο ανίχνευσης στο δείγμα 25 μg/kg. (EL)
Substances with thyreostatic action, also known as anti-hormones [AHs], are extracted by methanol in the presence of an internal standard. Percolation of the methanol extract through a mercurated adsorption mini-column allows a selective and reproducible extraction of the AHs by creating a specific complex with Hg ions. After elution of the Ahs with an acidic sodium chloride solution, the pH of the eluate is adjusted with buffer to 8,0 and allowed to react with NBDCl, a reagent which reacts only with thiols and amines. After reaction, the AH-NBD complexes formed are extracted in acid medium using TBME and after it has been dried down and reconstituted with TBME to the required volume, the ether fraction is spotted on to a HPTLC plate for horizontal development using sophisticated instrumentation. A cysteine water solution reacts with the AH-NBD complexes which are not fluorescent and they are converted into cystein-NBD complexes which are strongly fluorescent at 366 nm. This method, based on Verbeke R, de Brabander HF, 1984 method, has been modified in some steps concerning the mini-column preparation, the elution, the buffer replacement and chromatography step. The limit of detection no the plate, has been determined to be lower than lng by direct UV observation at 366nm, while the lower limit of detection achieved in the sample was 25 μg/kg. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αντιορμόνες (EL)
Planar Chromatography (EL)
κρέας (EL)
ούρα (EL)
θυρεοστατικά (EL)
HPTLC (EL)
Planar Chromatography (EN)
urine (EN)
antihormones (EN)
thyreostatics (EN)
muscle tissue (EN)
HPTLC (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 113-118 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 113-118 (EN)

Copyright (c) 2018 AE TYRPENOU, EH GOUTA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.