Έλεγχος της ενξωοτικής πνευμονίας σε παχυνόμενους χοίρους με ψεκασμό μείγματος οργανικών οξέων στα παχυντήρια των χοιροστασίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈλεγχος της ενξωοτικής πνευμονίας σε παχυνόμενους χοίρους με ψεκασμό μείγματος οργανικών οξέων στα παχυντήρια των χοιροστασίων (EL)
Control of swine enzootic pneumonia by spraying organic acids in fatteners' buildings (EN)

MICHI (Κ. ΜΙΧΗ), K.
SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G.
RODI-BOURRIEL (Α. ΡΟΔΗ-BURRIEL), A.
KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ελέγχου της ενζωοτικής πνευμονίας σε παχυνόμενους χοίρους με τη βοήθεια μείγματος οργανικών οξέων που ψεκάζονται στους θαλάμους πάχυνσης. Σε μια εκτροφήμε έντονο πρόβλημα ενζωοτικής πνευμονίας, σχηματίσθηκαν 2 ομάδες απογαλακτισμένων χοίρων ( ~ 120ζώα/ομάδα), που στεγάστηκαν σε ένα θαλάμο η καθεμία. Ο πρώτος θάλαμος (εναέριος χώρος του κελιού και τοίχοι) ψεκαζόταν μια φορά την εβδομάδα μέχρι τη σφαγή των χοίρων με διάλυμα οργανικών οξέων, ενώ ο δεύτερος θάλαμος ψεκαζόταν με νερό (μάρτυρες placebo) κατά τις ίδιες ημέρες.Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι τόσο η συχνότητα εμφάνισης βήχα, όσο και η θνησιμότητα κατά το συνολικό χρόνο της ανάπτυξης-πάχυνσης ήταν χαμηλότερες στα ζώα της πρώτης ομάδας (10% και 3,25% αντίστοιχα) σε σχέση με αυτάτης δεύτερης (25% και 8,26% αντίστοιχα). Στην ηλικία των70,120 και 165 ημερών, τα ζώα της πρώτης ομάδας ήταν κατά1,9 kg, 2,85 kg και 4,75 kg βαρύτερα από τους μάρτυρες,αντίστοιχα (Ρ<0.001). Επίσης, οι χοίροι της πρώτης ομάδας είχαν καλύτερες αποδόσεις από αυτούς της δεύτερης ομάδας σε ό,τι αφορά στη μέση ημερήσια αύξηση βάρους(674 g και 640 g αντίστοιχα) και στο δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής (3,00 και 3,14 αντίστοιχα) (Ρ< 0.05). Κατά τη μακροσκοπική εξέταση των πνευμόνων στο σφαγείο βρέθηκαν αλλοιώσεις ενζωοτικής πνευμονίας στο 37,5% των χοίρων της πρώτης ομάδας και στο 57,5% των μαρτύρων, ενώμη τυπικές αλλοιώσεις της νόσου βρέθηκαν επίσης σε περισσότερους χοίρους της ομάδας των μαρτύρων παρά σεαυτούς της πρώτης ομάδας. Οι μικροβιολογικές εξετάσεις έδειξαν προσβολή των πνευμόνων από επιπλέκοντα βακτήρια σε μικρότερο ποσοστό ζώων της πρώτης παρά της δεύτερης ομάδας. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε κλινικά καμία παρενέργεια από τη χρησιμοποίηση του μείγματος οργανικών οξέων. (EL)
In this study, the possibility to control enzootic pneumonia by spraying mild organic acids in fatteners' buildings was investigated. In a farm with enzootic pneumonia, two groups, each of 120 weaned pigs, were housed in 2 separate rooms. With the pigs inside, the rooms were being sprayed once a week, for a total period of 20 weeks (up to the end of fattening period), either with a mixture of organic acids (1st room= AML-pigs), or with water (2nd room= placebo control pigs). Groups were compared with each other with respect to pigs' health status, mortality, performance parameters (average daily gain, feed conversion ratio) and the presence of specific lesions and pathogens in their lungs. It was shown that the incidence of coughing and the mortality in the AML-pigs were lower (10% and 3.25% respectively) compared to placebo controls (25% and 8.26% respectively). At the age of 70,120 and 165 days, the AML-pigs were 1.9 kg, 2.85 kg and 4.75 kg heavier, respectively, compared to controls (P< 0.001). Also, the pigs of the acid treated group have performed better than the controls with respect to average daily gain (674 g and 640 g respectively) and feed conversion ratio (3,00 and 3,14 respectively) (P<0.05). Lung lesions, characteristic for enzootic pneumonia, were detected in 37.5% of the AML-pigs and in 57.5% of placebo controls. Bacteria in the lungs, possibly complicating the disease, were isolated from more pigs of the control group compared to the acid-treated group. Finally, no clinical side effects following each application of the product were observed. The results of the present study show that, spraying of mild organic acids in a Mycoplasma hyopneumoniae-affected pig farm can be used for controlling the disease and improving performance parameters. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

έλεγχος (EL)
ενζωοτική πνευμονία (EL)
χοίρος (EL)
οργανικά οξέα (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 140-145 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 140-145 (EN)

Copyright (c) 2018 K MICHI, SK KRITAS, SC KYRIAKIS, K SAOULIDIS, A RODI-BOURRIEL, G CHRISTODOULOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.