Έρευνα των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α και καροτενίων σε βοοειδή του νομού Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈρευνα των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α και καροτενίων σε βοοειδή του νομού Θεσσαλονίκης (EL)
Survey of carotenes and vitamin A concentrations in cattle to be slaughtered in Thessaloniki (EN)

ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.
CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ), G.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.
PAPASTERIADIS (ΑΧ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.

Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α και καροτενίων στο πλάσμα αίματος και στο ήπαρ βοοειδών που σφάχθηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό, δειγματίστηκαν 165 βοοειδή που προσκομίστηκαν στα διάφορα σφαγεία του νομού Θεσ/νίκης, το χειμώνα του 1998. Από κάθε ζώο λήφθηκε δείγμα αίματος και ήπατος. Από τα 165 βοοειδή, ποσοστό 76% είχε πενικές συγκεντρώσεις βιταμίνης Α ήπατος [<60 μ ^ νωπής ουσίας (Ν.Ο.)], 14% οριακές (60-200 μg/g Ν.Ο.) και 10% φυσιολογικές (200-800 μg/g Ν.Ο.). Να σημειωθεί ότι, ποσοστό 37%, επί του συνόλου των ζώωνπου εξετάσθηκαν, είχε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης Α ήπατος (<14 μg/g Ν.Ο.), συγκεντρώσεις στις οποίες εμφανίζονται τα κλινικά συμπτώματα της αβιταμίνωσης. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι στα παχυνόμενα μοσχάρια (αρσενικά και θηλυκά) οι συγκεντρώσεις βιταμίνης Α στο ήπαρ και το πλάσμα και οι συγκεντρώσεις καροτενίων πλάσματος ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των αγελάδων αναπαραγωγής. Μεταξύ αρσενικών και θηλυκών παχυνόμενων μοσχαριών δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ακόμη, μέσω της στατιστικής ανάλυσης, στην εργασία επιβεβαιώνεται η έλλειψη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α πλάσματοςκαι των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α ήπατος. Η εξίσωση παλινδρόμησης που βρέθηκε μεταξύ της συγκέντρωσης βιταμίνηςΑ στο ήπαρ (Χ) και της συγκέντρωσης βιταμίνης Απλάσματος (Υ) ήταν: Y=0,183+0,001 (±0,000***) X(***P<0,001, r2=0,130, 1,80 μg/gD.M.£X£350,08 μg/g D.M., 0,01 μg/ml£Y£3,28 μg/ml, n = 165). Γραμμική συσχέτιση επίσης δε διαπιστώθηκε μεταξύ των συγκεντρώσεων βιταμίνης Α πλάσματος και των συγκεντρώσεων καροτενίων πλάσματος. Η εξίσωση παλινδρόμησης που βρέθηκε μεταξύ της συγκέντρωσης βιταμίνης Α πλάσματος (Χ) και της συγκέντρωσης καροτενίων πλάσματος (Υ) ήταν: Y=2,138+3,806 (±1,445*) X (*P<0,05, r2=0,057,0,01 μg/ml£Χ£3,28 μg/ml,0,00 μg/ml£Υ£23,36 μg/ml, n=165). Τα κλινικά συμπτώματα που καταγράφηκαν στα ζώα με πενικά επίπεδα βιταμίνης Α (<60 μg/g Ν.Ο. ήπατος) περιορίζονταν σε συμπτώματα μειωμένης ανάπτυξης, ακατάστατου τριχώματος καιοφθαλμικά συμπτώματα στα παχυνόμενα μοσχάρια και σεαγονιμότητα στις αγελάδες αναπαραγωγής. Τέλος, στην εργασίααυτή καταγράφονται ενδείξεις ότι τα μακροχρόνια υψηλά επίπεδα καροτενίων στις αγελάδες αναπαραγωγής(>4,8 μg/ml πλάσματος) πιθανόν να οδηγούν σε δυσλειτουργία των ωοθηκών. (EL)
The purpose of this survey was the study of vitamin A concentrations in cattle to be slaughtered in the area of Thessaloniki. For this purpose, research samples of blood and liver were collected from 165 cattle brought to different slaughter-houses of Thessaloniki, during the winter of the year 1998. Out of the 165 cattle to be slaughtered 76% presented lower than normal vitamin A in liver tissue (< 60 Mg/g W.M.), 14% had marginal (60-200 pg/g W.M.) and 10% normal concentration values (200-800 μg/g W.M.). It must be noted that, of the total 205 examined cattle 37% presented extremely deficient concentration of vitamin A in liver (< 14 μg/g W.M.), in these concentrations clinical signs of avitaminosis A are expected to appear. The statistic analysis of the research results show off that the liver and plasma concentrations of vitamin A were statistically significant lower in the fattening cattle (male and female) than in the adult reproductive cows. Statistically significant differences on liver and plasma vitamin A concentrations between male and female fattening cattle were not found. Statistically analysing this research it is confirmed for another time, that there is not closed linear relation between the vitamin A plasma concentrations and vitamin A liver concentrations. The linear regression equation that has been found between the vitamin A liver concentration (X) and the vitamin A plasma concentration (Y) is: Y=0,183+0,001 (±0,000***) X (***P<0,001, r2=0,130, 1,80 μg/g D.M.£X£350,08 μg/g D.M., 0,01 μg/ml£Y£3,28 μg/ml, n = 165). Closed linear regression was not found as well, between the vitamin A plasma concentrations and carotene plasma concentrations. The linear regression equation that has been found here between the vitamin A plasma concentration (X) and the carotene plasma concentrations (Y) is: Y=2,138+3,806 (±1,445*) X (*P<0,05, r2=0,057,0,01 μg/ml£Χ£3,28 μg/ml,0,00 μg/ml£Υ£23,36 μg/ml, n=165). The clinical signs that are described here for the animals with deficient levels of vitamin A (60 μg/g W.M. of liver) are limed to the following: poor performance, rough coat and ocular signs in the fattening cattle and infertility in the reproductive cows. Finally, in this research there is some evidence that the high carotene levels in reproductive cows (>4,8 μg/ml of plasma) for a long term may cause ovary dysfunction. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καροτένια (EL)
βοοειδή (EL)
βιταμίνη Α (EL)
vitamin A (EN)
carotene (EN)
cattle (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 146-151 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 146-151 (EN)

Copyright (c) 2018 G CHRISTODOULOPOULOS, N ROUBIES, H KARATZIAS, N PANOUSIS, A PAPASTERIADIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.