Σαρκοπτική ψώρα σε γκουανάκο: μετάδοση σε πρόβατα και αίγες και θεραπευτική αγωγή με μοξιδεκτίνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣαρκοπτική ψώρα σε γκουανάκο: μετάδοση σε πρόβατα και αίγες και θεραπευτική αγωγή με μοξιδεκτίνη (EL)
Sarcoptic mange in guanacos: transmission to sheep and goats and treatment with moxidectin (EN)

FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.
PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E.

Έγινε διάγνωση σαρκοπτικής ψώρας σε δύο γκουανάκο {Lama guanicoe), αρχικά με βάση τα κλινικά ευρήματα, η οποία επιβεβαιώθηκε με την ανεύρεση ακάρεων Sarcoptes scabiei σε ξέσματα δέρματος από τα προσβεβλημένα  ζώα. Θεραπευτικά, χορηγήθηκε μοξιδεκτίνη 1% ενέσιμο διάλυμα, σε δόση 0,2 mg ανά kg σωματικού βάρους, δύο φορές σε μεσοδιάστημα 10 ημερών. Μετά τη χορήγηση, δεν παρατηρήθηκαν συστηματικής φύσεως αντιδράσεις, ούτε αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Οι δερματικές αλλοιώσεις της ψώρας δεν ήταν εμφανείς κατά την κλινική εξέταση των ζώων την 42η ημέρα μετά τη θεραπευτική αγωγή. Στη συνέχεια, πρόβατα και αίγες, που γειτνίαζαν με τα γκουανάκο, εκδήλωσαν σαρκοπτική ψώρα, η διάγνωση της οποίας βασίστηκε στα κλινικά και τα παρασιτολογικά ευρήματα. Αντίθετα, άλογα, όνοι και σκύλοι, που επίσης γειτνίαζαν με τα γκουανάκο, δεν εκδήλωσαν σαρκοπτική ψώρα. Συμπεραίνεται ότι η μοξιδεκτίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπευτική αγωγή της σαρκοπτικής ψώρας σε γκουανάκο. Επιπλέον, τα ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα ακάρεα S. scabiei μπορούν να μεταδοθούν εύκολα μεταξύ μηρυκαστικών ζώων και είναι συμβατά με αποτελέσματα in vitro μελετών, τα οποία υποδεικνύουν ότι τα στελέχη του ακάρεος που προκαλούν ψώρα σε μηρυκαστικά, ανήκουν στην ίδια ομάδα. (EL)
Two guanacos were diagnosed with sarcoptic mange, confirmed by recovery of mites, using standard parasitological techniques, from skin scrapings. Each animal was treated twice, 10 days apart, with moxidectin 1% inj. sol. administered subcutaneously. Dose rate was 0.2 mg/kg bodyweight. After the injections, safety observations were made for local or general adverse reactions. Moreover, clinical examinations were made and skin scrapings were collected and examined. After treatment, neither changes were seen at the site of injection, nor general reactions were recorded. The mange skin lesions had disappeared by 42nd day post treatment. No mites were recovered 21 d post-treatment. Thereafter, sheep and goats neighbouring the guanacos developed sarcoptic mange, confirmed by clinical findings and recovery of mites. In contrast, horses, donkeys and dogs, also neighbouring the guanacos, did not develop sarcoptic mange. It is concluded that moxidectin can be used for the treatment of sarcoptic mange in guanacos. The findings support a hypothesis that mites may be transmitted easily among ruminants; these are in line with results of in vitro studies, indicating that mite strains from ruminants belong to the same cluster. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θεραπευτική αγωγή (EL)
γκουανάκο (EL)
μοξιδεκτίνη (EL)
μετάδοση (EL)
σαρκοπτική ψώρα (EL)
πρόβατα (EL)
αίγες (EL)
guanaco (EN)
treatment (EN)
transmission (EN)
moxidectin (EN)
sarcoptic mange (EN)
goat (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 3 (2012); 207-212 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 3 (2012); 207-212 (EN)

Copyright (c) 2017 E. PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), G. C. FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.