Ο φυσιολογικός βυθός του οφθαλμού στο σκύλο και τη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ φυσιολογικός βυθός του οφθαλμού στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Normal eye fundus in dog and cat (EN)

LIAPIS (Ι. Κ. ΛΙΑΠΗΣ), I. K.

Ο όρος βυθός του οφθαλμού είναι ένας κλινικός όρος που προσδιορίζει to οπίσθιο μέρος του βολβού του οφθαλμού που είναι ορατό κατά τη βυθοσκόπηση. Στο σκύλο περισσότερο, αλλά και στη γάτα, ο βυθός του οφθαλμού παρουσιάζει έντονη ποικιλομορφία. Κατά περίσταση όλες οιστιβάδες του βολβού (αμφιβληστροειδής χ., χοριοειδής χ.και σκληρός χ.) μπορούν να γίνουν ορατές κατά τη βυθοσκόπηση.Τα κυριότερα ανατομικά στοιχεία που απαρτίζουν την εικόνα του βυθοΰ είναι: α) Τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς χ. β) Η οπτική θηλή. γ) Το μελάγχρουν επιθήλιο (αόρατοστα αλφικά ζώα) και δ) Το ταπήτιο που προσδίδει τη χαρακτηριστική μεταλλική χροιά στο βυθό και που μπορεί να είναι υποπλαστικό ή να λείπει. Η φυσιολογική εικόνα του βυθοΰ στο σκΰλο διαμορφώνεται μετά τη 16η εβδομάδα από τη γέννηση. Μέχρι τότε η εικόνα του βυθοΰ είναι ασαφής. Η προσεκτική εκτίμηση των πολλών παραλλαγών στη φυσιολογική εικόνα του βυθοΰ είναι απαραίτητη διότι πολλές από αυτές μποροΰν να συγχυσθοΰν με διάφορες παθολογικές καταστάσεις. (EL)
The term eye fundus is clinical and indicates the posterior part of eye globe, which is visible during ophthalmoscopy. In dogs mostly, but also in cats, eye fundus presents an important variability. All globe layers (retina,chorioid and sclera tuniques) could be visualized during ophthalmoscopy. Main anatomic components of fundus image are: a)Retinal vessels,b)The optic disc, c)The retinal pigment epithelium (invisible in albinoid animals) and d) The tapetum lucidum which gives the metallic nuance of fundus and can be hypoplastic or missing. The normalappearance of fundus is completed beyond the 16th week after birth. Until then the image is unclear. Careful estimation of numerous variations of normal eye fundus image is necessary, because plenty of them can be confused with pathologic situations. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γάτα (EL)
βυθός (EL)
σκύλος (EL)
fundus (EN)
cat (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 3 (2001); 198-213 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 3 (2001); 198-213 (EN)

Copyright (c) 2018 IK LIAPIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.