Πρώτη αναφορά στην παρουσία του Πολυσυστηματικού Συνδρόμου Απίσχνανσης των Απογαλακτισμένων Χοιριδίων και του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτη αναφορά στην παρουσία του Πολυσυστηματικού Συνδρόμου Απίσχνανσης των Απογαλακτισμένων Χοιριδίων και του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου στην Ελλάδα (EL)
First Report in the presence of Post-Weaning Multisystemic Wasting Syndrome and Porcine Circo virus type 2 in Greece (EN)

BALKAMOS (Γ.Κ. ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ), G. C.
SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
LEKKAS (Σ. ΛΕΚΚΑΣ), S.
KYRIAKIS (ΣΠ. Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
PAPOUTSIS (Π.Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ), P. A.
KENNEDY, S.
MILIOTIS (Χ.Κ.ΜΗΛΙΩΤΗΣ), Ch. C.

Το Πολυσυστηματικό Σύνδρομο Απίσχνανσης των Απογαλακτισμένων Χοιριδίων (ΠΣΑΑΧ) αποτελεί μια νέα νοσολογική οντότητα, που προσβάλλει τους χοίρους κατά τα στάδια του απογαλακτισμού και της ανάπτυξης. Ένα νέο, παθογόνο στέλεχος του κυκλοϊού του χοίρου, ο κυκλοϊος τύπου 2, θεωρείται ως ο αιτιολογικός παράγοντας του συνδρόμου. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον οι επιζωοτίες που εμφανίστηκαν σε διάφορες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις της Ελλάδας, με συμπτώματα παρόμοια αυτών που χαρακτηρίζουν το ΠΣΑΑΧ, σχετίζονταν με την παρουσία του κυκλοϊού τύπου 2. Για τη διάγνωση του συνδρόμου σε δΰο εκτροφές που θεωρούνταν ύποπτες, πραγματοποιήθηκε ευθανασία σε 10 χοιρίδια. Τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν, όπως επίσης και τα ευρήματα της νεκροτομικής εξέτασης, ήταν ενδεικτικά της παρουσίας του ΠΣΑΑΧ. Στις ιστοπαθολογικές εξετάσεις παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις διάμεσης πνευμονίας και διήθηση των μεσολόβιων διαστημάτων του ήπατος και των μεσεντέριων λεμφογαγγλίων από μονοπύρηνα κύτταρα, αλλοιώσεις που συμφωνά με προηγούμενες μελέτες θεωρούνται χαρακτηριστικές του συνδρόμου. Η οριστική διάγνωση βασίστηκε στην ανίχνευση αντιγόνων και πυρηνικού οξέος κυκλοϊού τύπου 2σε ιστούς με αλλοιώσεις, με τη βοήθεια ανοσοϊστοχημικής εξέτασης και in situ μοριακού υβριδισμού (EL)
Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) is a new infectious disease of pigs at nursery and growing phase of production. A new strain of porcine circovirus (PCV), PCV type 2, seems to be the cause. The aim of this study was to investigate whether outbreaks of disease with clinical signs similar to those of PMWS, observed in several farms in Greece, were associated to the presence of PCV2. To establish a diagnosis in two pig farms suspected of being positive to PMWS, ten affected pigs were euthanised. The clinical and post-mortem findings in these pigs were highly suggestive of PMWS. Histopathology has revealed interstitial pneumonia and infiltration of mononuclear cells in periportal areas of the liver and in mesenteric lymph nodes. According to previous studies these are characteristic lesions of PMWS. The final diagnosis was confirmed by demonstrating antigens and nucleic acid in PCV2-affected tissues using immunohistochemistry and in situ-hybridisation methods. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χοίρος (EL)
κυκλοϊός (EL)
circovirus (EN)
PMWS (EN)
pig (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 281-285 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 281-285 (EN)

Copyright (c) 2018 SC KYRIAKIS, S KENNEDY, K SAOULIDIS, S LEKKAS, Ch.C MILIOTIS, GC BALKAMOS, PA PAPOUTSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.