Συχνότητα εμφάνισης της ελλιπούς μεταφοράς ανοσοσφαιρινών σε μόσχους φυλής Holstein στη Βόρεια Ελλάδα και συσχέτισή της με διαχειριστικά πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυχνότητα εμφάνισης της ελλιπούς μεταφοράς ανοσοσφαιρινών σε μόσχους φυλής Holstein στη Βόρεια Ελλάδα και συσχέτισή της με διαχειριστικά πρότυπα (EL)
Prevalence of failure of passive transfer of immunoglobulins in Holstein calves in Northern Greece and association with management practices (EN)

KRITSEPI- KONSTANTINOU (Μ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), M.
GIADINIS (Ν. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N.
VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.
KALAITZAKIS (Ε. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ), E.

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης ελλιπούς παθητικής μεταφοράς ανοσοσφαιρινών σε μόσχους στη Βόρεια Ελλάδα και στη συσχέτισή της με πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από 437 κλινικά υγιείς μόσχους, ηλικίας >18 ωρών μέχρι 7 ημερών, σε 30 εκτροφές, στα οποία προσδιορίστηκε με διαθλασίμετρο η συγκέντρωση ολικών πρωτεϊνών στο ορό του αίματος. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά όρια: 5,2 και 5,5 g dL-1. Ένας μόσχος θεωρήθηκε ότι είχε έλλειψη επαρκούς παθητικής ανοσίας όταν η συγκέντρωση ολικών πρωτεϊνών ήταν μικρότερη από τα παραπάνω όρια. Μία εκτροφή θεωρήθηκε πως αντιμετώπιζε πρόβλημα ελλιπούς παθητικής μεταφοράς ανοσοσφαιρινών όταν >20% από τους μόσχους στους οποίους είχε γίνει δειγματοληψία, είχε συγκεντρώσεις ολικών πρωτεϊνών <5,2 ή <5,5 g dL-1. Επιπλέον, δεδομένα για τα ακολουθούμενα πρότυπα διαχείρισης τηςυγείας στην εκτροφή συγκεντρώθηκαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, μέσω συνέντευξης με τους κτηνοτρόφους. Με όριο το 5,2 g dL-1, 20% των μόσχων και 40% των εκτροφών παρουσίασαν ελλιπή παθητική μεταφορά ανοσοσφαιρινών,ενώ με όριο το 5,5 g dL-1 τα αντίστοιχα ευρήματα ήταν 26% και 53%. Σε επίπεδο εκτροφής, η μέση συγκέντρωση ολικών πρωτεϊνών έτεινε να επηρεαστεί θετικά από την έγκαιρη χορήγηση πρωτογάλακτος, από τη διατήρηση κατεψυγμένων αποθεμάτων πρωτογάλακτος και από την ύπαρξη ξεχωριστής ομάδας αγελάδων στις τελευταίες 3 εβδομάδες της ξηράς περιόδου.Σε ατομικό επίπεδο, οι παραπάνω παράγοντες είχαν σημαντική θετική επίδραση στη συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών. Ακόμη, η ποσότητα του χορηγούμενου πρωτογάλακτος και η υγιεινή του κατάσταση παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τη συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών. Συμπερασματικά, η ελλιπής παθητική μεταφορά ανοσοσφαιρινών σε μόσχους φυλής Holstein είναι συχνή στις εκτροφές της Β. Ελλάδας. Είναι εμφανές από τα αποτελέσματα της έρευνας πως πολλοί κτηνοτρόφοι δεν είναι σωστά ενημερωμένοι για τα διαχειριστικά πρότυπα που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής παθητική μεταφορά ανοσοσφαιρινών στους μόσχους. Ως εκ τούτου, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η μεταφορά γνώσης προς τους κτηνοτρόφους σχετικά με την εφαρμογή των ορθών διαχειριστικών προτύπων και ενεργειών που θα οδηγήσουν στην ελάττωση ή εξάλειψη του προβλήματος. (EL)
Objectives of the present study were to estimate prevalence of failure of passive transfer of immunoglobulins in dairy calves in Northern Greece and to investigate factors potentially associated with it. Four hundred and thirty seven clinically healthy calves in 30 farms were included in the study. Age of calves was 18 h to 7 d. Animals were blood sampled and serum total protein concentrations were measured by a refractometer. Two thresholds of total protein concentration were used: 5.2 or 5.5 g dL 1. At calf level, an animal was considered to have failure of passive transfer of immunoblobulins when total protein concentrations were lower than the above thresholds. At herd level, a herd was considered to have failure of passive transfer of immunoglobulins when >20% of sampled calves had total protein concentration was <5.2 or <5.5 g dL-1.Moreover, data on health management on the farm were collected in a purpose-built questionnaire. At 5.2 g dL-1, 20% of the calves and 40% of the herds were considered to have failure of passive transfer of immunoglobulins; when the 5.5 g dL-1 threshold was used, respective prevalences were 26% and 53%. At herd level, mean blood serum total protein concentration tended to be positively affected by a short interval between birth and first colostrum meal, by maintenance of a stock of frozen colostrum and by establishment of a close-up group of dry cows. At calf level, the same factors had a statistically  significant positive effect on blood serum total protein concentration. Moreover, quantity of colostrum received by calves and colostrum condition were also positively related with blood serum total protein concentration. In conclusion, failure of passive transfer of immunoglobulins is a common problem in Holstein calves in Northern Greece. Increased prevalence of the problem implies that increased efforts and management practices need to be applied to ensure the adequate transferof maternal immunoglobulins to newborn calves. Also, it becomes obvious from all the above findings that many farmersare not well informed for management practices that have to implement to ensure adequate amounts of immunoglobulins tonewborn calves. Hence, dissemination of knowledge concerning best management practices for achieving adequate passiveimmunity is considered to be of significant importance. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μόσχοι (EL)
ανοσοσφαιρίνες (EL)
έλλειψη παθητικής ανοσίας (EL)
Ελλάδα (EL)
πρωτόγαλα (EL)
διαχειριστικά πρότυπα (EL)
ολικές πρωτεΐνες (EL)
Greece (EN)
passive immunity (EN)
total protein (EN)
colostrum (EN)
dairy calves (EN)
management practices (EN)
immunoglobulins (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 3 (2013); 193-200 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 3 (2013); 193-200 (EN)

Copyright (c) 2017 N. PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), M. KRITSEPI- KONSTANTINOU (Μ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), E. KALAITZAKIS (Ε. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ), N. GIADINIS (Ν. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), G. E. VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.