Ευαισθησία έναντι αντιμικροβιακών φαρμάκων στελεχών Enterococcus spp. από ψάρια του γλυκού νερού και προσωπικό και εξοπλισμό ιχθυοπωλείων στη Βόρεια Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυαισθησία έναντι αντιμικροβιακών φαρμάκων στελεχών Enterococcus spp. από ψάρια του γλυκού νερού και προσωπικό και εξοπλισμό ιχθυοπωλείων στη Βόρεια Ελλάδα (EL)
Antimicrobial susceptibility of Enterococcus spp. isolated from freshwater fish and personnel and equipment of fish markets in northern Greece (EN)

KIRKOUDIS (Ι. ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ), J.
SERGELIDIS (Δ. ΣΕΡΓKΕΛΙΔΗΣ), D.
PAPADOPOULOS (Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), T.
ABRAHIM (Α. ΑΜΠΡΑΧΙΜ), A.
ANAGNOSTOU (Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ), V.
PAPAVERGOU (Α. ΠΑΠΑΒΕΡΓΟΥ), A.
PAPA (Α. ΠΑΠΑ), A.

Διερευνήθηκε η ευαισθησία στα αντιμικροβιακά φάρμακα και η ικανότητα παραγωγής βιογενών αμινών από στελέχη Enterococcus spp. από ψάρια του γλυκού νερού και το προσωπικό και τον εξοπλισμό ιχθυοπωλείων στη Βόρειο Ελλάδα. Εξετάσθηκαν 270 συνολικά δείγματα και απομονώθηκαν εντερόκοκκοι από 9,6% των δειγμάτων, συγκεκριμένα από 7,4% των δειγμάτων απομονώθηκε Enterococcus faecium και από 2,2% των δειγμάτων απομονώθηκε Enterococcus casseliflavus. Τα απομονωθέντα στελέχη εξετάσθηκαν για την ευαισθησία τους έναντι 20 αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ελληνικά νοσοκομεία. Όλα τα στελέχη, εκτός ενός, ήταν πολυανθεκτικά εμφανίζοντας αντοχή σε 7-15 αντιμικροβιακά φάρμακα. Αυξημένη συχνότητα ανθεκτικότητας παρατηρήθηκε στην πενικιλλίνη, στις κεφαλοσπορίνες και στην ερυθρομυκίνη. Σχετικά αυξημένη συχνότητα παρατηρήθηκε στην κινουπριστίνη/δαλφοπριστίνη και τη λινεζολίδη, φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη θεραπευτική αγωγή λοιμώξεων από ανθεκτικούς στη βανκομυκίνη εντεροκόκκους. Σε ένα στέλεχος E. faecium και ένα E. casseliflavus παρατηρήθηκε μέτρια ανθεκτικότητα έναντι της βανκομυκίνης. Με εξέταση με πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (multiplex PCR) των στελεχών E. faecium δεν ανιχνέυτηκαν γονίδια αντοχής στη βανκομυκίνη. Όλα τα στελέχη E. faecium και ένα τρίτο των στελεχών E. casseliflavus είχαν την ικανότητα αποκαρβοξυλίωσης της τυροσίνης, όχι όμως της ιστιδίνης, ορνιθίνης και λυσίνης. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα ψάρια του γλυκού νερού και το περιβάλλον των ιχθυοπωλείων αποτελούν πιθανές πηγές διασποράς πολυανθεκτικών στελεχών εντερόκοκκων σε ανθρώπους. (EL)
In total, 270 samples from freshwater fish and personnel and equipment from retail fish markets in three cities in northern Greece, were examined for presence of antimicrobial resistance and biogenic amine production of Enterococcus spp. strains. Enterococci were isolated from 9.6% of the samples; from 7.4% and 2.2%, respectively, Enterococcus faecium and Enterococcus casseliflavus were recovered. Isolates were tested for antibacterial susceptibility to 20 antibiotics used regularly in Greek hospitals. All isolates except one were multi drug resistant, to 7-15 antibiotics. Increased rates of resistance were recorded to penicillin, cephalosporins and erythromycin. Relatively increased rates were recoreded to quinupristin/casdalfopristin and linezolid, drugs commonly used as treatment options of infections by vancomycin-resistant enterococci. One E. faecium and one E. casseliflavus isolate showed intermediate resistance to vancomycin. Multiplex PCR assay for presence of van genes in E. faecium was negative. All E. faecium isolates and one third of E. casseliflavus isolates were able to decarboxylate tyrosine, but not histidine, ornithine or lysine. The results indicate that freshwater fish and fish markets are potential reservoirs of multi-drug resistant enterococci. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αντιμικροβιακή ευαισθησία (EL)
ψάρια γλυκού νερού (EL)
βιογενείς αμίνες (EL)
Enterococcus spp. (EL)
biogenic amines (EN)
antimicrobial susceptibility (EN)
Enterococcus spp. (EN)
freshwater fish (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 4 (2013); 239-249 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 4 (2013); 239-249 (EN)

Copyright (c) 2017 D. SERGELIDIS (Δ. ΣΕΡΓKΕΛΙΔΗΣ), A. ABRAHIM (Α. ΑΜΠΡΑΧΙΜ), T. PAPADOPOULOS (Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), J. KIRKOUDIS (Ι. ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ), V. ANAGNOSTOU (Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ), A. PAPAVERGOU (Α. ΠΑΠΑΒΕΡΓΟΥ), A. PAPA (Α. ΠΑΠΑ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.