Ορθή χρήση και συνεισφορά του ‘Αναλυτή Σπέρματος Υποβοηθούμενου από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή’ στην εκτίμηση του σπέρματος των παραγωγικών ζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟρθή χρήση και συνεισφορά του ‘Αναλυτή Σπέρματος Υποβοηθούμενου από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή’ στην εκτίμηση του σπέρματος των παραγωγικών ζώων (EL)
Proper use and impact of ‘Computer Assisted Semen Analysis’ technique on semen evaluation of farm animals (EN)

MICHOS (H.Α. ΜΙΧΟΣ), I. A.
BASIOURA (Α.Γ. ΜΠΑΣΙΟΥΡΑ), A. G.
BOSCOS (Κ.M. ΜΠΟΣΚΟΣ), C. M.
TSAKMAKIDIS (Ι.Α. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ), I. A.

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του αυτόματου αναλυτή σπέρματος υποβοηθούμενου από ηλεκτρονικό υπολογιστή (CASA) και των εφαρμογών του στον τομέα της αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων, ώστε να γίνει ευρέως αντιληπτή η συμβολή του ως εργαλείο πρόγνωσης της γονιμότητας των αρσενικών ζώων Παρατίθενται οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του αναλυτή, οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν και η αξιολόγηση των εκτιμούμενων παραμέτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Ο αναλυτής CASA αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τους ασχολούμενους με τη διαχείριση υγείας των παραγωγικών ζώων, ωστόσο απαιτείται τήρηση των κανόνων για ορθή εκτίμηση των δειγμάτων και για αξιοπιστία και δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων. (EL)
Objective of this review is to present the use of ‘Computer Assisted Semen Analysis’ technique application in farm animal health management, in particular the steps for accurate semen evaluation and the impact of the method in predicting male animal fertility under field conditions. Requirements for proper use of the equipment, factors affecting the evaluation process and the role of the estimated parametres for fertility under field conditions are described. Special reference is made in sperm motility evaluation. It is concluded that the method is an effective and efficient tool for semen evaluation, provided good practices are strictly applied and adhered to, by means of which valid results may be obtained. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

CASA (EL)
κινητικότητα (EL)
παραγωγικά ζώα (EL)
σπέρμα (EL)
semen (EN)
CASA (EN)
farm animals (EN)
motility (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 4 (2013); 267-274 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 4 (2013); 267-274 (EN)

Copyright (c) 2017 I. A. MICHOS (H.Α. ΜΙΧΟΣ), A. G. BASIOURA (Α.Γ. ΜΠΑΣΙΟΥΡΑ), C. M. BOSCOS (Κ.M. ΜΠΟΣΚΟΣ), I. A. TSAKMAKIDIS (Ι.Α. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.