Πρόκληση οίστρου σε προβατίνες των σπάνιων φυλών Σκοπέλου, Ζακύνθου και Κύμης - Ηλεκτρική αντίσταση της τραχηλικής βλέννας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρόκληση οίστρου σε προβατίνες των σπάνιων φυλών Σκοπέλου, Ζακύνθου και Κύμης - Ηλεκτρική αντίσταση της τραχηλικής βλέννας (EL)
Induction of oestrus in ewes of the rare Greek breeds Skopelos, Zakynthos, Kymi - Electrical resistance of cervical mucous (EN)

TSILIGIANNI (Θ. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ), T.

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ανταπόκρισης στην αγωγή για πρόκληση οίστρου σε προβατίνες των φυλών Σκοπέλου, Ζακύνθου και Κύμης. Επίσης, διερευνήθηκε η δυνατότητα προσδιορισμού της ηλεκτρικής αντίστασης της τραχηλικής βλέννας για προσδιορισμό προβατίνων σε οίστρο. Η πρόκληση οίστρου έγινε με ενδοκολπική τοποθέτηση σπόγγων εμποτισμένων με 60 mg οξικής μεδροξυπρογεστερόνης επί 12 ημέρες [προβατίνες Σκοπέλου (n=17), Ζακύνθου (n=18), Κύμης (n=22)], ακολουθούμενη από ενδομυϊκή ένεση 400 IU ίππειας χοριακής γοναδοτροπίνης. Δείγματα αίματος, για προσδιορισμό της συγκέντρωσης οιστραδιόλης 17β και προγεστερόνης, συλλέχθηκαν 10 ημέρες πριν από την εισαγωγή των σπόγγων, κατά την εισαγωγή και την αφαίρεση αυτών και τον οίστρο. Η ηλεκτρική αντίσταση τραχηλικής βλέννας προσδιορίστηκε αμέσως μόλις οι προβατίνες ανιχνεύτηκαν σε οίστρο και, τελικά, πραγματοποιήθηκαν ελεύθερες οχείες. Η αναλογία προβατίνων που εκδήλωσαν οίστρο στα ζώα φυλής Ζακύνθου (100%), ήταν μεγαλύτερη από αυτήν στα ζώα φυλής Κύμης (64%) ή Σκοπέλου (78%). Το ποσοστό εγκυμοσύνης κυμάνθηκε από 50% (προβατίνες Κύμης) έως 67% (προβατίνες Σκοπέλου). Σε προβατίνες που κυοφόρησαν, η ηλεκτρική αντίσταση τραχηλικής βλέννας ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτήν σε προβατίνες που δεν ήταν έγκυες τελικά. Λαμβάνονταν υπόψη τη συγκέντρωση της προγεστερόνης 10 ημέρες πριν την εισαγωγή των σπόγγων και κατά την εισαγωγή αυτών, οι προβατίνες της φυλής Κύμης βρίσκονταν σε άνοιστρο, ενώ αυτές των φυλών Σκοπέλου και Ζακύνθου βρίσκονταν σε οιστρική περίοδο. Η συγκέντρωση της προγεστερόνης κατά την αφαίρεση των σπόγγων και της οιστραδιόλης-17β κατά τον οίστρο, στις προβατίνες της φυλής Ζακύνθου που κυοφόρησαν, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες σε αυτές που δεν κυοφόρησαν. Επίσης, η συγκέντρωση της προγεστερόνης κατά την εισαγωγή των σπόγγων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε όλες τις προβατίνες που κυοφόρησαν σε σύγκριση με αυτές που δεν κυοφόρησαν. Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις συγκεντρώσεις της προγεστερόνης και της οιστραδιόλης 17β μεταξύ των τριών φυλών, σε διάφορες φάσεις του πειραματισμού. Συμπεραίνεται ότι, οι προβατίνες των σπάνιων φυλών ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην αγωγή πρόκλησης οίστρου. Το ορμονικό πρότυπο των προβατίνων κατά την εισαγωγή των σπόγγων είναι σημαντικό για την κυοφορία. Η μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης της τραχηλικής βλέννας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εντόπιση των προβατίνων που θα οχευθούν, ακόμα και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται κριοί για την ανίχνευση των οίστρων. (EL)
Objective of the study was the investigation of the response of Skopelos, Zakynthos and Kymi ewes to oestrus induction treatment. Furthermore, feasibility of measuring electrical resistance of cervical mucus for oestrus detection was examined. Oestrus was induced by intravaginal insertion of sponges impregnated with 60 mg medroxyprogesterone acetate for 12 days [groups: Skopelos (n=17), Zakynthos (n=18), Kymi (n=22)], followed by intramuscular injection of 400 iu equine chorionic gonadotropins) at the time of withdrawal. Blood samples were collected 10 days before sponge insertion, at insertion and withdrawal and at oestrus for measurement of oestradiol 17-β and progesterone concentration. Electrical resistance of cervical mucus was measured after οestrus detection, then ewes were mated. Proportion of Zakynthos ewes (100%) in oestrus was greater than that of Kymi (64%) or Skopelos (78%) ewes. Pregnancy rate ranged from 50% (Kymi ewes) to 67% (Skopelos ewes). Electrical resistance of cervical mucus of ewes that conceived was significantly smaller than of those that did not. Based on results of progesterone blood concentration measurement 10 days before and at sponge insertion, only Kymi ewes were at full anoestrus, whilst Zakynthos and Skopelos ewes were in the breeding season. Progesterone blood concentration at sponge withdrawal and oestradiol 17-β blood concentration at oestrus were significantly greater in Zakynthos ewes that conceived compared to those in ewes that did not conceive. Furthermore, progesterone concentration at sponge insertion was significantly greater in all ewes that conceived compared to that in ewes that did not. There were significant differences in oestradiol-17β and progesterone blood concentrations among breeds and at the various time-points of blood collection. It is concluded that response of the above sheep breeds to oestrus induction was satisfactory. Hormonal status of ewes during sponge insertion is of importance for conception. Measurement of electrical resistance of cervical mucus could be useful for selection of ewes for mating, even if rams used to detect oestrous. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σπάνια φυλή (EL)
προγεστερόνη (EL)
πρόκληση οίστρου (EL)
πρόβατο (EL)
ηλεκτρική αντίσταση τραχηλικής βλέννας (EL)
οιστραδιόλη 17β (EL)
oestrus induction (EN)
ewe (EN)
rare breed (EN)
progesterone (EN)
electrical resistance of cervical mucus (EN)
oestradiol 17β (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 1 (2014); 23-30 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 1 (2014); 23-30 (EN)

Copyright (c) 2017 T. TSILIGIANNI (Θ. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.