Η διαγνωστική προσέγγιση της αναιμίας στο σκύλο και τη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διαγνωστική προσέγγιση της αναιμίας στο σκύλο και τη γάτα (EL)
The diagnostic approach to anaemia in the dog and cat (EN)

PALTRINIERI, SAVERIO

Η αναιμία είναι σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από τη μείωση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των ερυθροκυττάρων και της τιμής του αιματοκρίτη. Με βάση παθοφυσιολογικά κριτήρια, η αναιμία ταξινομείται σε μη αναγεννητική, που χαρακτηρίζεται από την απουσία δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ) λόγω μηδαμινής παραγωγής και απελευθέρωσής τους από το μυελό των οστών, και σε αναγεννητική, όπου διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού των ΔΕΚ ως αντιστάθμισμα της μείωσης του συνολικού όγκου των ερυθροκυττάρων. Στην πρώτη περίπτωση η αναιμία συνήθως οφείλεται σε λοιμώδη, μεταβολικά ή νεοπλασματικά νοσήματα που δρουν ανασταλτικά στην παραγωγή ερυθροκυττάρων ή στην άμεση καταστολή της αιμοποίησης στο μυελό των οστών (ιδιοπαθής, από τοξικές ουσίες, φάρμακα, λοιμογόνους παράγοντες). Στη δεύτερη περίπτωση η αναιμία αποδίδεται στη μείωση του προσδόκιμου ζωής των ερυθροκυττάρων εξαιτίας αιφνίδιας απώλειας σημαντικής ποσότητας αίματος ή αιμόλυσης. Η διαγνωστική προσέγγιση της αναιμίας πρέπει να γίνεται μεθοδικά, συνερμηνεύοντας τα ευρήματα της κλινικής και της αιματολογικής εξέτασης (αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, μέσος όγκος ερυθροκυττάρων, μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης, μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο, εύρος κατανομής ερυθροκυττάρων) και του αριθμού των ΔΕΚ. Η μη αναγεννητική αναιμία είναι κατά κανόνα ορθόχρωμη και ορθοκυτταρική.Αντίθετα, η αναγεννητικού τύπου αναιμία συνήθως είναι υπόχρωμη και μακροκυτταρική με παράλληλη σημαντικού βαθμού ανισοκυττάρωση. Επισημαίνεται όμως ότι στην αναιμία που οφείλεται σε απότομη απώλεια μεγάλης ποσότητας αίματος η δικτυοερυθροκυττάρωση γίνεται έκδηλη μετά την παρέλευση μερικών ημερών. Η σιδηροπενική αναιμία είναι υπόχρωμη και μικροκυτταρική. Η μελέτη της μορφολογίας των ερυθροκυττάρων στα επιχρίσματα αίματος παρέχει επιπλέον σημαντική πληροφόρηση για την αιτιολογική διάγνωση της αναιμίας (παρουσία σωματίων Heinz, σφαιροκυττάρων, λοιμογόνων μικροοργανισμών). Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις όπως η κυτταρολογική εξέταση του μυελού των οστών, η δοκιμή Coomb’s και ο έλεγχος της πήξης του αίματος. (EL)
The term anaemia indicates a pathologic condition characterized by a decreased concentration of hemoglobin (Hb) in blood, usually associated with a decreased number of erythrocytes (RBC) and/or of hematocrit (Ht). Anaemia depends on two pathogenic mechanisms: 1) decreased RBC production due toxic, infectious or idiopathic bone marrow diseases or to metabolic, neoplastic or infectious diseases that secondarily affect erythropoiesis, leading to the so-called “non regenerative anaemia”, on which no reticulocytes are released in blood from bone marrow; 2) decreased lifespan of mature RBC due to acute blood loss or hemolysis that leads to “regenerative anaemia” in which reticulocytes are released in blood as an attempt to restore the RBC mass. A stepwise diagnostic approach to anaemic dogs and cats may allow first to identify which of the two mechanisms is involved in the pathogenesis of anaemia, then to identify the possible cause of decreased RBC production or of decreased RBC lifespan. This approach must include clinical data, information regarding gross appearance of the sample, actual values of RBC counts, Ht and Hb concentration, RBC indexes (MCV, MCH, MCHC, RDW) and the magnitude of the reticulocyte response. Morphology of blood cells and additional laboratory tests may further address the diagnosis. With rare exceptions, non regenerative anaemia is normocytic normochromic,while regenerative anaemia is macrocytic hypochromic and characterized by anisocytosis and polychromasia, since reticulocytes are larger and have less Hb than mature RBC. However, blood loss or hemolytic anaemia are initially “pre-regenerative” (normocytic and normochromic), then they shift to the macrocytic hypochromic pattern in a few days, when reticulocytosis becomes relevant. Microcytic hypochromic anaemia is usually associated with iron deficiency. Once anaemia is classified into one of the categories listed above, morphology of RBC may suggest the possible cause, especially in regenerative anaemia, when the shape of RBC may be consistent with oxidative damage (eccentrocytes, Heinz bodies), immune-mediated mechanisms (agglutination, spherocytes, schistocytes, etc) or infectious diseases (e.g. mycoplasmosis, babesiosis). If needed, bone marrow cytology, Coomb’s test or flow cytometric detection of anti-RBC antibodies, coagulation profiles or additional biochemical or serological tests may be used to finalize the diagnostic approach. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 149-164 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 149-164 (EN)

Copyright (c) 2017 SAVERIO PALTRINIERI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.