Επίδραση της μικρής-διάρκειας αγωγής με προγεσταγόνα στη γονιμότητα προβατίνων σε σχέση με τη φυλή: Μελέτη σε επίπεδο εκτροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της μικρής-διάρκειας αγωγής με προγεσταγόνα στη γονιμότητα προβατίνων σε σχέση με τη φυλή: Μελέτη σε επίπεδο εκτροφής (EL)
Fertility rate of short-term progestagen pretreated ewes in relation to breed: A field study (EN)

PAPADOPOULOS, S.
KANTAS, D.
FTHENAKIS, G. C.
THEODOSIADOU, E. K.
LAINAS, TH.
GOULAS, P.
VALASI, I.
DELIGIANNIS, C.

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η επίδραση της μικρής-διάρκειας αγωγής με σπόγγους προγεσταγόνων σε σύγκριση με την αντίστοιχη μακράς-διάρκειας αγωγή στη γονιμότητα προβατίνων Καραγκούνικης φυλής και φυλής Χίου, μετά από φυσική οχεία ή τεχνητή σπερματέγχυση. Διενεργήθηκαν 2 πειραματισμοί κατά τη μεταβατική περίοδο από την άνοιστρη στην ένοιστρη περίοδο. Στον 1ο πειραματισμό (φυσική οχεία, ΝΜ), οι προβατίνες Καραγκούνικης φυλής και φυλής Χίου χωρίστηκαν σε 3 ομάδες που ήταν οι KLM (μακράς διάρκειας αγωγή, n=35), KSM (μικρής διάρκειας αγωγή, n=34), KSP (μικρής διάρκειας αγωγή, προσταγλανδίνη, n=35) και CLM (n=40), CSM (n=35), CSP (n=38), αντίστοιχα. Στον 2ο πειραματισμό (ενδοτραχηλική τεχνητή σπερματέγχυση, ΑΙ), οι προβατίνες Καραγκούνικης φυλής Χίου χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες που ήταν οι KLA (μακράς διάρκειας αγωγή, AI:54h, n=50), KSA1 (μικρής διάρκειας αγωγή, AI:54h, n=20), KSA2 (μικρής διάρκειας αγωγή, AI:48h, n=28) και CLA (n=40), CSA1 (n=16), CSA2 (n=20), αντίστοιχα. Την ημέρα αφαίρεσης των σπόγγων (ημέρα 0) έγινε έγχυση 400 IU eCG. Για τη φυσική οχεία συμμετείχαν δέκα κριάρια ενώ για την εφαρμογή της AI χρησιμοποιήθηκε νωπό σπέρμα. Διάγνωση κυοφορίας πραγματοποιήθηκε 40-45 ημέρες αργότερα. Στον 1ο πειραματισμό, γίνονταν καθημερινά αιμοληψίες για 5 ημέρες ξεκινώντας την ημέρα 0, με σκοπό τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της προγεστερόνης. Στην Καραγκούνικη φυλή μετά τη NM το ποσοστό εγκυμοσύνης ήταν μεγαλύτερο (P<0.05) στην ομάδα KSM (35,29%) σε σύγκριση με την KLM (17,14%), αλλά δεν διέφερε από την KSP (28,57%), ενώ μετά την AI ήταν μεγαλύτερο (P<0.05) στην ομάδα KLA (42,00%) ή στην KSA1 (40,00%) σε σύγκριση με την KSA2 (14,29%). Καμία σημαντική διαφορά στο ποσοστό εγκυμοσύνης δεν διαπιστώθηκε μεταξύ των ομάδων στη φυλή Χίου μετά τη NM [CLM (45,00%), CSM (36,84%), CSP (34,29%)] ή την AI [CSA1 (50,00%), CSA2 (50,00%), CLA (45,00%)]. Ο δείκτης πολυδυμίας δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων των δύο φυλών. Συμπερασματικά, η εφαρμογή μικρής διάρκειας αγωγή με προγεσταγόνα μπορεί να βελτιώσει (Καραγκούνικη) ή να μην επηρεάσει (Χίου) τη γονιμότητα των προβατίνων σε σχέση με την αντίστοιχη αγωγή μακράς-διάρκειας. Επίσης, η γονιμότητα των προβατίνων μετά από τεχνητή σπερματέγχυση εξαρτάται από το χρόνο εφαρμογής της σε σχέση με τη φυλή. (EL)
The effect of short-term instead of long-term progestagen treatment on fertility of Karagouniko and Chios ewes, after natural mating or artificial insemination, was investigated. Two experiments were performed during the transition period from anοestrous to the breeding season. In the 1st experiment (natural mating, NM), Karagouniko and Chios ewes were randomly allocated into 3 groups, that were KLM (long-term progestagen treatment; n=35), KSM (short-term progestagen treatment; n=34), KSP (short-term progestagen treatment; prostaglandin; n=35) and CLM (n=40), CSM (n=35), CSP (n=38), respectively. In the 2nd experiment (intracervical artificial insemination, AI) Karagouniko and Chios ewes were randomly allocated into 3 groups, that were KLA (long-term progestagen treatment; AI at 54h; n=50), KSA1 (short-term progestagen treatment; AI at 54h; n=20), KSA2 (short-term progestagen treatment; AI at 48h; n=28) and CLA (n=40), CSA1 (n=16), CSA2 (n=20), respectively. At sponges’ removal (d0) all ewes received 400 IU eCG. Ten rams served NM, while for AI fresh diluted semen was used. Pregnancy diagnosis was performed, 45-50 days later. Ιn the 1st experiment, blood samples were collected, daily for 5 days, starting on d0, for serum progesterone assessment. Conception rate in Karagouniko ewes after NM was higher (P<0.05) in KSM (35.29%) compared to KLM (17.14%) group, but did not differ with KSP (28.57%) group, while after AI it was higher (P<0.05) in KLA (42.00%) or KSA1 (40.00%) compared to KSA2 (14.29%) group. In Chios ewes no significant differences were observed between groups either after NM [CLM (45.00%), CSM (36.84%), CSP (34.29%)] or after AI [CSA1 (50.00%), CSA2 (50.00%), CLA (45.00%)]. No significant differences were observed after NM or after AI in the litter size in both breeds. These results indicate that short-term progestagen treatment for oestrus synchronization could be applied in indigenous Greek sheep breeds, resulting in equal (Chios) or improved fertility (Karagouniko) than the common long-term one. Also, the fertility rate in ewes subjected to short-term progestagen treatment depends on the time of AI in relation to breed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γονιμότητα (EL)
φυλή Χίου (EL)
Συγχρονισμός οίστρου (EL)
Καραγκούνικη φυλή (EL)
Τεχνητή σπερματέγχυση (EL)
Oestrus synchronization (EN)
Fertility (EN)
Artificial insemination (EN)
Karagouniko breed (EN)
Chios breed (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 35-44 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 35-44 (EN)

Copyright (c) 2018 S PAPADOPOULOS, C DELIGIANNIS, EK THEODOSIADOU, D KANTAS, TH LAINAS, P GOULAS, GC FTHENAKIS, I VALASI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.