Επίδραση παραγόντων διαχείρισης στις αναπαραγωγικές και γαλακτοπαραγωγικές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγών προβάτων προσαρμοσμένων σε συστήματα διαχείρισης χαμηλών εισροών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση παραγόντων διαχείρισης στις αναπαραγωγικές και γαλακτοπαραγωγικές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγών προβάτων προσαρμοσμένων σε συστήματα διαχείρισης χαμηλών εισροών (EL)
Effect of management factors on reproductive and milk production performance of a dairy sheep breed adapted to low-input management systems (EN)

TZANIDAKIS, N.
BROZOS, C. N.
VOUTZOURAKIS, N.
KIOSSIS, E. A.
STEFANAKIS, A.
SOTIRAKI, S.

Η εκτροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων σε εκμεταλλεύσεις χαμηλών εισροών, αποκτά αυξανόμενο ενδιαφέρον και ευρύτερη εφαρμογή τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση α) της γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας του προβάτου φυλής Σφακίων, μιας χαρακτηριστικής φυλής προσαρμοσμένης σε συστήματα διαχείρισης χαμηλών εισροών της Μεσογείου, και β) της επίδρασης του συστήματος διαχείρισης (MS) και τρόπου άμελξης (MLS) στην ποσότητα και ποιότητα του γάλακτος αυτών των προβάτων. Για τους σκοπούς της μελέτης, συλλέχθηκαν δείγματα γάλακτος από τη δεξαμενή ψύξης γάλακτος (n=307) και στοιχεία αναπαραγωγικής διαχείρισης, από 10 εκτατικές και 10 ημι-εντατικές εκμεταλλεύσεις προβάτων της φυλής Σφακίων στην Κρήτη, σε μηνιαία βάση για 2 συνεχόμενες γαλακτικές περιόδους. Το σύνολο των ημι-εντατικών και 4 από τις 10 εκτατικές μονάδες διέθεταν σταθερό αμελκτήριο (MPM), ενώ εφαρμοζόταν άμελξη με φορητή μηχανή (PM) και άμελξη στο χέρι (HM) σε 3 και 4 εκτατικές εκμεταλλεύσεις, αντίστοιχα. Η επίδραση του MS και του MLS στην ημερήσια γαλ/γη ανά προβατίνα (DMY), στον αριθμό σωματικών κυττάρων (SCC), στην ολική μικροβιακή χλωρίδα (TBC), στο pH και στην % περιεκτικότητα σε λακτόζη (LACT) του γάλακτος διερευνήθηκε με γραμμικά μοντέλα μικτών επιδράσεων. Η μέση DMY (p<0.001) και η εποχική διακύμανση των SCC (p=0.020) και LACT (p=0.018) επηρεάστηκαν σημαντικά από το MS. Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ των μεθόδων άμελξης, ο TBC ήταν υψηλότερος στις εκτατικές εκμεταλλεύσεις με MPM σε σχέση με αυτές με HM (p=0.002). Η χρήση PM συσχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα SCC, σε σχέση τόσο με το MPM (p=0.044) όσο και το HM (p=0.012). Συμπερασματικά, ήπιες διαχειριστικές παρεμβάσεις και η εφαρμογή ορθών πρακτικών άμελξης σε εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγών προβάτων χαμηλών εισροών θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τις αποδόσεις τους. (EL)
Interest on the implementation and improvisation of low-input dairy sheep farming is rising. Our study aimed to describe a) the milk productivity of the Sfakia sheep, a Mediterranean well-adapted to low-input management schemes breed (“low-input breed”), and b) the effect of management (MS) and milking system (MLS) on milk yield and quality. Monthly bulk milk samples (n=307) and reproductive data were collected from 10 extensive and 10 semi-intensive Sfakia sheep flocks in Crete Greece, over two consecutive lactations. All semi-intensive and four extensive farms were equipped with a milking parlour machine (MPM). A portable machine (PM) was used in three extensive farms; hand-milking (HM) was applied in the rest extensive farms. The effect of MS and MLS on daily milk yield/ewe (DMY), somatic cell count (SCC), total bacterial count (TBC), pH and % lactose content (LACT) of milk was explored with linear mixed-effects models. Mean DMY (p<0.001) as well as the seasonal variation pattern of SCC (p=0.020) and LACT (p=0.018) differed between MS. TBC was higher in extensive farms using MPM than HM (p=0.002); PM was related to lower SCC, compared to MPM (p=0.044) and HM (p=0.012). Concluding, mild interventions in management and milking practices could improve the productivity of “low-input” dairy sheep breeds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγά πρόβατα (EL)
σύστημα διαχείρισης χαμηλών εισροών (EL)
ημι-εντατικά συστήματα (EL)
αναπαραγωγή, υγεία μαστού (EL)
udder health (EN)
semi-intensive management system (EN)
dairy sheep (EN)
low-input system (EN)
reproduction (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 67-78 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 67-78 (EN)

Copyright (c) 2018 N TZANIDAKIS, N VOUTZOURAKIS, A STEFANAKIS, CN BROZOS, S SOTIRAKI, EA KIOSSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.