Επικράτηση της μόλυνσης από Linguatula serrata σε εγχώρια μηρυκαστικά από Meshkin Shahr, Ιράν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπικράτηση της μόλυνσης από Linguatula serrata σε εγχώρια μηρυκαστικά από Meshkin Shahr, Ιράν (EL)
Prevalence of Linguatula serrata infection in domestic ruminants from Meshkin Shahr, Iran (EN)

REZAEI, H.
MOLAYI, N.
GHAREKHANI, J.
ESMAEILNEJAD, Β.
GOLABI, M.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Linguatula serrata is an aberrant cosmopolitan parasite, which inhabits the canine respiratory system (final host). The domestic ruminants such as sheep, goats, cattle and buffaloes (intermediate hosts) play the important role for transmission of parasite to humans and animals. The current investigation aimed to investigate the prevalence of L. serrata infection in domestic ruminants in Meshkin Shahr, Northwest of Iran. In cross-sectional study between March 2013 and March 2014, the mesenteric lymph nodes (MLNs) of 753 sheep, 403 goats, 657 cattle, and 341 buffaloes were sampled in Meshkin Shahr slaughterhouse, randomly. All of samples were examined for L. serrata infection using parasitology methods. The prevalence rate was reported 26.30% in goats, 18.32% in sheep, 14.30% in cattle, and 13.19% in buffaloes (P<0.05). In all animals, a significant difference were found between infection rate and different seasons (P<0.05), opposite to different age groups. Also, there was significant differences between infection rate and gender in cattle (P=0.024, OR=1.6) and buffaloes (P=0.034, OR=2), unlike to sheep and goats (P>0.05). This study was demonstrated of linguatulosis in domestic ruminants from Northwest of Iran for first time. According to our findings, Meshkin Shahr is a new endemic region for L. serrata infection in Iran. Since the linguatulosis is a zoonotic parasitic disease, preventive measures to break the parasite’s life cycle and reduce the risk of infection in humans and animals is highly recommended. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιράν (EL)
Meshkin Shahr (EL)
Linguatula serrata (EL)
εγχώρια μηρυκαστικά (EL)
Iran (EN)
domestic ruminants (EN)
Meshkin Shahr (EN)
Linguatula serrata (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 175-180 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 175-180 (EN)

Copyright (c) 2018 Β ESMAEILNEJAD, J GHAREKHANI, H REZAEI, M GOLABI, N MOLAYI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.