Συνολική περιεκτικότητα σε λίπη και σύνθεση των λιπαρών οξέων του τροχόζωου Brachionus plicatilis χρησιμοποιώντας τεχνητούς εμπλουτισμούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνολική περιεκτικότητα σε λίπη και σύνθεση των λιπαρών οξέων του τροχόζωου Brachionus plicatilis χρησιμοποιώντας τεχνητούς εμπλουτισμούς (EL)
Total lipids content and fatty acids composition of the rotifer Brachionus plicatilis using artificial enrichments (EN)

THEODOROU, J. A.

Δευτερογενές τάϊσμα με εμπορικά εμπλουτιστικά λιπιδίων όπως οι μικροενκαψυλιωμένες τροφές Ενδιαίτημα Α (33.42±3.00%) και Ενδιαίτημα B (55.88±3.5%) συγκρίθηκαν με το Ενδιαίτημα Γ (8.59±1.0%), το οποίο είναι τύπου θαλάσσια μαγιάς, ως μέθοδος αύξησης των ολικών λιπαρών και των ω-3 PUFA των τροχόζωων, έτσι ώστε να ενισχύσουν την διατροφική αξία της ζωντανών θηραμάτων των ιχθυονυμφών στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Τα ολικά λιπίδια των τροχόζωων επιρεάζονται από τα επίπεδα των συστατικών αυτών στις τροφές έχοντας μια μέγιστη αναλογία πρόσληψης 4 ώρες μετά τον εμπλουτισμό (20.27±3.52, 26.64±3.91, 11.31±2.30 αντίστοιχα). Αυτό δεν έχει καμιά επίπτωση τοξικότητας στα τροχόζωα λόγω διατροφής κατά την διάρκεια των 16ωρου πειράματος. Η αναλογία DHA/EPA του Ενδιαιτήματος A (1.31), Ενδιαιτήματος B (0.42) and Ενδιαιτήματος Γ (απουσία) όπως επίσης και της αναλογίας DHA/EPA/ARA για το Ενδιαίτημα A(10.70 ± 1.60 / 8.18 ± 1.10 / 2.08 ± 0.20), Ενδιαίτημα B(6.20 ± 2.30 / 14.60 ±1.00 / 1.12 ± 0.40) και Ενδιαίτημα Γ (0 / 5.14 ± 3.40 / 1.30 ± 1.10) δείχνει ότι το Ενδιαίτημα Α είναι πλησιέστερο προς τις ενδεικνυόμενες DHA/EPA/ARA βέλτιστες τιμές 10/5/1 για την ανάπτυξη θαλάσσιων ιχθυονυμφών. (EL)
Secondary feeding with commercial lipids enrichments such as the microencapsulated diets Diet A (33.42±3.00%) and Diet B (55.88±3.5%) compared with the marine yeast type product Diet C(8.59±1.0%) as a method of increasing the total lipids and ω-3 PUFA content of rotifers, hence enhancing their nutritional value as live feed prey for fish larvae in hatcheries. The total lipids the rotifers was affected analogous to the levels of these components in the feeds showing its maximum percentage uptake within 4 hours from the enrichment (20.27±3.52, 26.64±3.91, 11.31±2.30 respectively). There was not any significant toxicity to the animals due to the diets during the 16 hours experiment. The DHA/EPA for Diet A(1.31), Diet B(0.42) and Diet C(absent) as well as the DHA/EPA/ARA ratios for Diet A(10.70 ± 1.60 / 8.18 ± 1.10 / 2.08 ± 0.20), Diet B(6.20 ± 2.30 / 14.60 ±1.00 / 1.12 ± 0.40) and Diet C (0 / 5.14 ± 3.40 / 1.30 ± 1.10) indicates that Diet A is closer to the suggested DHA/EPA/ARA optimal value 10/5/1 for marine fish larval growth. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Brachionus plicatilis (EL)
PUFA (EL)
μικροεγκυστωμένες (EL)
θαλάσσιες ζύμες (EL)
λίπη (EL)
τροχόζωα (EL)
εμπλουτισμένες τροφές (EL)
τοξικότητα (EL)
toxicity (EN)
Brachionus plicatilis (EN)
lipids (EN)
marine yeast (EN)
PUFA (EN)
enrichment diets (EN)
microcapsules (EN)
Rotifers (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 181-192 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 181-192 (EN)

Copyright (c) 2018 JA THEODOROU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.