Αντιμετώπιση ελλειμμάτων δέρματος στο περιφερικό τμήμα των άκρων στο σκύλο και στη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετώπιση ελλειμμάτων δέρματος στο περιφερικό τμήμα των άκρων στο σκύλο και στη γάτα (EL)
Management of distal limb skin defects in dogs and cats (EN)

TSIOLI (Β. ΤΣΙΩΛΗ), V.
DERMISIADOU (Ε. ΔΕΡΜΙΣΙΑΔΟΥ), E.

Τα ελλείμματα δέρματος στο περιφερικό τμήμα των άκρων είναι πολύ συχνά και η αντιμετώπισή τους αποτελεί πρόκληση για τον χειρουργό. Αρχικά, οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται για την ύπαρξη συνοδών τραυμάτων και να σταθεροποιούνται. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται νεαροποίηση και καθαρισμός όλων των τραυμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για τη σύγκλειση του τραύματος καθορίζεται κυρίως από τους εξής παράγοντες: το μέγεθος του τραύματος, τον βαθμό κάκωσης των μαλακών ιστών και την παρουσία επιμολύνσεων και διαταραχών της αιμάτωσης. Αν και η κατά πρώτο σκοπό σύγκλειση είναι η μέθοδος εκλογής σπάνια μπορεί να εφαρμοστεί σε τραύματα στο περιφερικό τμήμα των άκρων. Η καθυστερημένη κατά πρώτο σκοπό σύγκλειση, η κατά τρίτο σκοπό σύγκλειση και η επούλωση κατά δεύτερο σκοπό μπορούν υπό προϋποθέσεις να βρουν εφαρμογή σε ελλείμματα στο περιφερικό τμήμα των άκρων. Ωστόσο, σε περιστατικά όπου η παραπάνω επιλογές δεν είναι εφικτές μπορούν να εφαρμοστούν τοπικοί ή απομακρυσμένοι κρημνοί, αξονικοί κρημνοί, μυϊκοί ή μυοδερματικοί κρημνοί, μοσχεύματα και μεταφορά ιστών με μικροχειρουργική. (EL)
Skin defects on the lower limb are common and their management is usually challenging. All trauma patients should be initially assessed for concurrent injuries and stabilized. Debridement and cleansing is performed in all wounds. The most important factors for decision making on wound closure are the wound size, the extent of soft tissue damage, the presence of contamination and impaired perfusion. Primary closure is the preferred choice although; it is seldom applicable in wounds on the distal limbs. Delayed primary closure, secondary closure or second intention healing can be undertaken under certain circumstances in such wounds. When these options are not feasible local pedicle flaps, axial pattern flaps, distant flaps, grafts, muscle or myocutaneous flaps and microvascular free tissue transfer can provide coverage. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ελλείμματα δέρματος (EL)
άκρα (EL)
γάτα (EL)
σκύλος (EL)
limbs (EN)
cat (EN)
skin defects (EN)
dog (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 5-16 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 5-16 (EN)

Copyright (c) 2018 V TSIOLI, E DERMISIADOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.