Μόλυνση με Campylobacter spp. στους ανθρώπους και τα πτηνά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜόλυνση με Campylobacter spp. στους ανθρώπους και τα πτηνά (EL)
Campylobacter spp. infection in humans and poultry (EN)

SOSSIDOU, E.
CHEMALY, M.
NATSOS, G.
KOUTOULIS, K. C.
MOUTTOTOU, N. K.

Το Campylobacter είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως η κύρια αιτία της διαρροϊκής, βακτηριακής αιτιολογίας, τροφοδηλητηρίασης. Η μόλυνση μπορεί αν είναι υποκλινικής μορφής ή να προκαλεί ασθένεια διαφορετικής σοβαρότητας. Η κατανάλωση και ο χειρισμός του πλημμελώς μαγειρεμένου ή ωμού ορνίθιου κρέατος έχει αποδειχθεί ως μία από τις πιο σημαντικές πηγές της ανθρώπινης καμπυλοβακτηρίωσης. Τα πτηνά που μεταφέρουν το Campylobacter είναι ασυμπτωματικοί φορείς, χωρίς κλινικά συμπτώματα. Τα ορνίθια κρεοπαραγωγής θεωρούνται ελεύθερα από Campylobacter μετά την εκκόλαψη και μολύνονται με την έκθεση τους στα βακτήρια από το περιβάλλον. Αρκετοί παράγοντες κινδύνου μπορούν να οδηγήσουν στην μόλυνση των σμηνών από Campylobacter, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο να μείνουν τα σμήνη των πτηνών απαλλαγμένα καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκτροφής. Η έλλειψη μέτρων βιοασφάλειας, η εποχή, η ηλικία, πρακτικές αραίωσης του πληθυσμού, το μέγεθος του σμήνους, το είδος του συστήματος παραγωγής, η παρουσία άλλων ζώων στην εκμετάλλευση, η ποιότητα των υδάτων, η παρουσία τρωκτικών και η μηχανική μετάδοση μέσω εντόμων θεωρούνται μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την οριζόντια μετάδοση. Ο έλεγχος του Campylobacter στα πτηνά είναι πολύ σημαντικός για τη μείωση των περιστατικών της καμπυλοβακτηρίωσης στους ανθρώπους. Στην Ελλάδα, υπάρχει έλλειψη δεδομένων σχετικά με τον επιπολασμό και τους παράγοντες κινδύνου του Campylobacter στα σμήνη ορνιθίων κρεοπαραγωγής. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί αρχικά, ο επιπολασμός του Campylobacter στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στα σφάγια πουλερικών και στη συνέχεια, οι παράγοντες κινδύνου σε όλα τα στάδια της παραγωγής του ορνίθιου κρέατος, έτσι ώστε να σχεδιαστούν μελέτες παρέμβασης που θα βοηθήσουν να μειωθούν τα περιστατικά της ασθένειας στον άνθρωπο. Η εργασία αυτή κάνει μια ανασκόπηση των πιο σύγχρονων δεδομένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως για τη μόλυνση με Campylobacter στους ανθρώπους και τα πτηνά προκειμένου να προσφέρει μια επισκόπηση των τάσεων, των παραγόντων κινδύνου, τις πιθανές αιτίες και των μηχανισμών των οδών μετάδοσης. (EL)
Campylobacter is well recognized as the leading cause of bacterial foodborne diarrheal disease worldwide. The infection may be subclinical or cause disease of variable severity. The eating and handling of improperly cooked or raw broiler meat has been shown to be one of the most important sources of human campylobacteriosis. Birds carrying Campylobacter are asymptomatic colonizers without any clinical signs. Broilers are considered Campylobacter free after hatching and become colonized by exposure to viable bacteria from the environment. Several risk factors can result in the introduction of Campylobacter into the flocks making it difficult to keep chicken flocks free of Campylobacter throughout the rearing period. Lack of biosecurity measures, season, age, partial depopulation practices, flock size, type of production system, presence of other animals on farm, water quality, presence of rodents and mechanical transmission via insects are considered to be some of the risk factors associated with horizontal transmission. The control of Campylobacter in poultry seems crucial for the reduction of human campylobacteriosis cases. In Greece, there has been a dearth of information on prevalence and risk factors of Campylobacter in broiler flocks. Therefore, it is essential to initially investigate the prevalence of Campylobacter infection on farms and in poultry carcasses and subsequently the risk factors at all production stages of broiler meat and plan intervention studies to help reducing the disease in humans. This paper review the most recent data reported worldwide on Campylobacter infection in humans and poultry in order to provide an overview of trends, risks, possible causes and mechanisms of transmission routes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καμπυλοβακτηρίωση (EL)
ορνίθια κρεοπαραγωγής (EL)
πτηνά, επιπολασμός (EL)
παράγοντες κινδύνου (EL)
Ελλάδα (EL)
Campylobacter (EL)
τροφιμογενή παθογόνα (EL)
Greece (EN)
prevalence (EN)
poultry (EN)
risk factors (EN)
campylobacteriosis (EN)
foodborne pathogens (EN)
broilers (EN)
Campylobacter (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 2 (2016); 65-82 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 2 (2016); 65-82 (EN)

Copyright (c) 2018 G NATSOS, KC KOUTOULIS, E SOSSIDOU, M CHEMALY, NK MOUTTOTOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.