Επίδραση της προσθήκης χηλικών ιχνοστοιχείων στα σιτηρέσια και την αναπαραγωγική ικανότητα των χοιρομητέρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της προσθήκης χηλικών ιχνοστοιχείων στα σιτηρέσια και την αναπαραγωγική ικανότητα των χοιρομητέρων (EL)
Effect of sow diets supplementation with chelated trace minerals on their reproductive performance (EN)

SKAMPARDONIS (Β. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ), V.
LEONTIDES (Λ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ), L.
LISGARA (Μ. ΛΙΣΓΑΡΑ), M.
PAPATSIROS (Β. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ), V.

Τα ιχνοστοιχεία αποτελούν συστατικά πρωτεϊνών και ενζύμων που εμπλέκονται σε μια ποικιλία μεταβολικών διεργασιών, συμμετέχοντας λειτουργικά στην ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και την υγεία του ζώου. Τα οργανικά ή χηλικά ιχνοστοιχεία είναι μέταλλα συνδεδεμένα με οργανικούς φορείς, συνήθως αμινοξέα, που σε σύγκριση με τα ανόργανα άλατα των μετάλλων έχουν μεγαλύτερη βιο-διαθεσιμότητα. Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την επίδραση της αντικατάστασης, στα σιτηρέσια χοιρομητέρων, μέρους των ανόργανων με χηλικά ιχνοστοιχεία σε τρείς από τους σημαντικότερους δείκτες αναπαραγωγικής απόδοσης, τον αριθμό των γεννηθέντων ζωντανών και απογαλακτισθέντων χοιριδίων και το μεσοδιάστημα απογαλακτισμού μέχρι την πρώτη σπερματέγχυση, σε τρεις Ελληνικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Πριν την έναρξη της μελέτης τα σιτηρέσια των χοιρομητέρων περιείχαν ανά κιλό τροφής 15mg Cu (από CuSO4), 125mg Zn (από ZnO) και 40mg Mn (από MnO). Μετά την έξοδο από τους θαλάμους τοκετού στα σιτηρέσια των χοιρομητέρων το 93,3%, 36,0% και 62,5% του προστιθέμενου Cu, Zn και Mn, αντίστοιχα, να προέρχεται από εμπορικά διαθέσιμες πηγές χηλικών ιχνοστοιχείων. Καταγράφηκαν τα αναπαραγωγικά δεδομένα που αφορούσαν το συνολικό αριθμό τοκετών, τον αριθμό των γεννηθέντων ζωντανών και των απογαλακτισθέντων χοιριδίων και το μεσοδιάστημα απογαλακτισμού μέχρι την πρώτη σπερματέγχυση σε κάθε μία από 446 χοιρομητέρες, τόσο κατά τον τελευταίο τοκετό με διατροφή που περιείχε ιχνοστοιχεία ανόργανης προέλευσης όσο και για τους επόμενους έναν ή δύο (αντίστοιχα στο 35,0% και 65,0% του συνόλου των χοιρομητέρων) τοκετούς μετά την προσθήκη των χηλικών ιχνοστοιχείων. Για τη σύγκριση του αριθμού των γεννηθέντων ζωντανών και απογαλακτισθέντων χοιριδίων, πριν και μετά την προσθήκη των χηλικών ιχνοστοιχείων, χρησιμοποιήσαμε δύο μικτά γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, ενώ η διερεύνηση του αντίστοιχου συσχετισμού για το μεσοδιάστημα απογαλακτισμού μέχρι την πρώτη σπερματέγχυση έγινε με τη χρήση ενός αρνητικού διωνυμικού μοντέλου μηδενικού-πληθωρισμού. Βρήκαμε αύξηση (P=0.015) του μέσου όρου των γεννηθέντων ζωντανών χοιριδίων, μετά την προσθήκη των χηλικών ιχνοστοιχείων κατά μισό περίπου χοιρίδιο ανά τοκετό, ενώ αντίθετα δεν υπήρξε καμία επίδραση στον αριθμό των απογαλακτισθέντων χοιριδίων (P=0.15) καθώς και στο μεσοδιάστημα απογαλακτισμού μέχρι την πρώτη σπερματέγχυση (P=0.65). Η μερική αντικατάσταση των ανόργανης προέλευσης με χηλικά ιχνοστοιχεία αυξάνει των αριθμό των γεννηθέντων ζωντανών χοιριδίων, πιθανότατα μέσω της βελτίωσης της βιωσιμότητας των εμβρύων. Ωστόσο, είναι πιθανή και η έμμεση επίδραση των χηλικών ιχνοστοιχείων λόγω της βελτίωσης της υγείας των χηλών και της κινητικής ικανότητας των χοιρομητέρων καθώς και της επακόλουθης βελτίωσης της διατροφικής και σωματικής τους κατάστασης. (EL)
Trace minerals are constituents of proteins and enzymes that are involved in a variety of metabolic processes, having functional implications in growth, development, reproduction and health. Chelated minerals, are minerals bound to organic ligands, usually amino acids, providing higher levels of bioavailability compared to conventional inorganic mineral sources. In the present study, we investigated the effect of partial substitution of inorganic mineral sources with chelated minerals in sows’ diets, on three important reproductive parameters, the number of liveborn and weaned piglets and the wean-to-first service interval, in three Greek farrow-to-finish herds. Before initiation of the study the sows were on diets supplemented with 15 mg/kg feed Cu (from CuSO4), 125 mg/kg Zn (from ZnO) and 40 mg/kg Mn (from MnO). After exiting the farrowing facilities they were offered diets in which 93.3%, 36.0% and 62.5% of the supplemented Cu, Zn and Mn, respectively, originated from commercially available chelated minerals. For the last farrowing on inorganic minerals diet and the subsequent one or two (for 35.0% and 65.0% of the studied sows, respectively) on chelated minerals, each sow’s reproductive data (total number of parities, number of liveborn and weaned piglets and wean-to-first service interval) were recorded. The reproductive parameters, before and after the supplementation with chelated minerals, were compared in two mixed-effect linear regression models, for the number of liveborn and weaned piglets, and in a zero inflated negative binomial model for the weaning-to-first service interval. There was an improvement of the mean number of liveborn piglets after partial substitution of inorganic source of minerals with chelated minerals by almost half a piglet (P=0.015), whereas there was no effect on the total number of weaned piglets (P=0.15) and the wean-to-first service interval (P=0.65). The increase in the number of liveborn piglets may be directly attributed to improved embryo survival due to increased bioavailability of the organic minerals or indirectly to the beneficial effect of chelated minerals on sows’ hoof health, locomotor ability, feed intake and body condition. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χοιρομητέρες (EL)
χηλικά ιχνοστοιχεία (EL)
αναπαραγωγικές αποδόσεις (EL)
chelated or organic minerals (EN)
reproductive performance (EN)
sows (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 2 (2016); 123-128 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 2 (2016); 123-128 (EN)

Copyright (c) 2018 V SKAMPARDONIS, M LISGARA, V PAPATSIROS, L LEONTIDES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.