Ο μυς και ο επιμύς στην πειραματική χειρουργική. Αναισθησιολογική προσέγγιση.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ μυς και ο επιμύς στην πειραματική χειρουργική. Αναισθησιολογική προσέγγιση. (EL)
The mouse and the rat in surgical research. The anesthetic approach (EN)

KATSIMPOULAS, M.
CHANIOTAKIS, I.
SPYRLIADIS, A.
KOSTOMITSOPOULOS, N.

Ο μυς και ο επίμυς προτιμούνται κυρίως ως ζώα εργαστηρίου σε σχέση με τα άλλα ζωικά πρότυπα. Η πειραματική χειρουργική απαιτεί την αναισθησία και αναλγησία των ζώων, για την εξασφάλιση επαρκούς ακινητοποίησής τους, μείωσης του στρες και της αίσθησης του άλγους. Η αναισθησία στα μικρά τρωκτικά αποτελεί πρόκληση λόγω του μικρού μεγέθους τους, του υψηλού μεταβολικού ρυθμού τους, του κινδύνου υποθερμίας και της δυσκολίας στην παρακολούθηση των ζωτικών τους λειτουργιών. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανασκόπηση των αναισθητικών πρακτικών που εφαρμόζονται στα μικρά τρωκτικά και ιδιαίτερα στους μυς και επίμυς. (EL)
The mouse and the rat are currently overwhelmingly preferred as laboratory animals. Surgical research on animals requires anesthesia and analgesia to obtain adequate immobility and to reduce stress and pain. Small rodent anesthesia is challenging for several reasons including the animals’ size, metabolic rate, high risk of hypothermia and difficulty in monitoring. The purpose of this study is to create an overview of the information in the anesthetic practices for small rodents, in particular mice and rats. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αναισθησία (EL)
ευζωία (EL)
μυς (EL)
πειραματική χειρουργική (EL)
αναλγησία (EL)
επίμυς (EL)
mouse (EN)
rat (EN)
analgesia (EN)
surgery research (EN)
welfare (EN)
anesthesia (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 3 (2016); 147-162 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 3 (2016); 147-162 (EN)

Copyright (c) 2018 I CHANIOTAKIS, A SPYRLIADIS, M KATSIMPOULAS, N KOSTOMITSOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.