Ρυθμός μείωσης του αριθμού αυγών των νηματωδών παρασίτων και της εξέλιξης των προνυμφών τους στο τρίτο στάδιο σε κόπρανα προβάτων και αιγών που συντηρούνται στους 4οC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΡυθμός μείωσης του αριθμού αυγών των νηματωδών παρασίτων και της εξέλιξης των προνυμφών τους στο τρίτο στάδιο σε κόπρανα προβάτων και αιγών που συντηρούνται στους 4οC (EL)
Reduction rate of nematode egg counts and third-stage larvae development from sheep and goat faeces preserved at 4οC (EN)

PAPADOPOULOS, E.
DRIMTZIA, A.

Ο γαστρεντερικός παρασιτισμός προκαλεί σημαντικές απώλειες παραγωγής στα μικρά μηρυκαστικά. Ο συχνότερος τρόπος διάγνωσης ή παρακολούθησης του επιπέδου παρασιτισμού στα πρόβατα και τις αίγες είναι οι ποσοτικές παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων. Ωστόσο, η αξιοπιστία των μεθόδων αυτών βασίζεται κατά πολύ στις συνθήκες και τη διάρκεια αποθήκευσης των κοπράνων πριν την εξέταση. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση του ρυθμού απώλειας των αυγών και ο καθορισμός του μεγίστου χρόνου συντήρησης των κοπράνων στους 4oC χωρίς σημαντικές τέτοιες απώλειες. Επίσης, ο καθορισμός του μέγιστου χρόνου συντήρησης των κοπράνων χωρίς σημαντική επίδραση στην εξέλιξη των προνυμφών στο 3ο (μολύνον) στάδιο. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκε ένα ομαδικό δείγμα κοπράνων, ξεχωριστάγια πρόβατα και αίγες, από φυσικώς μολυσμένα μικρά μηρυκαστικά. Τα κόπρανα εξετάσθηκαν φρέσκα κατά την ημέρα της συλλογής τους και σε εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα, κατά τη συντήρησή τους στους 4oC, έως 119 ημέρες μετά τη συλλογή τους. Ταυτόχρονα μέρος των κοπράνων, τις ίδιες χρονικές στιγμές με την ποσοτική εξέταση για αυγά, καλλιεργούνταν για την εκκόλαψη και εξέλιξη των προνυμφών στο 3ο (μολύνον) στάδιο. Διαπιστώθηκε ότι η συντήρηση των κοπράνων απόπρόβατα και αίγες στους 4oC, για παράδειγμα στο ψυγείο, όταν προορίζονται για παρασιτολογικές εξετάσεις εγκυμονεί κινδύνους λανθασμένης διάγνωσης, εάν δεν πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 3 εβδομάδες. Ο ρυθμός της απώλειας των αυγών των παρασίτων στα κόπρανα αρχίζει να γίνεται σημαντικά χαμηλότερος συγκριτικά με τα φρέσκα δείγματα, μετά την 3η εβδομάδα συντήρησης στους 4oC. Το ποσοστό της εξέλιξης των προνυμφών στο 3ο στάδιο μεταβάλλεται σημαντικά για το γένος Haemonchus αμέσως μετά την πρώτη εβδομάδα συντήρησης των κοπράνων (p<0,05). (EL)
Gastrointestinal nematode parasites cause major production losses to small ruminants. The most common way to diagnose or monitor the worm burdens in sheep and goats remains the quantitative parasitological examinations, i.e. the faecal egg counts. However, the reliability of the results of such methods depends greatly on the conditions and duration of the storage of the faecal samples prior to examination. The aim of this research was to evaluate the reduction rate and the maximum storage period, without significant losses, of nematode egg counts and third-stage larvae development from sheep and goat faeces preserved at 4οC. Towards this end, a pooled faecal sample was formed by collecting faeces from naturally infected sheep and goats (separately). Faecal egg counts and coprocultures were performed on fresh faeces and on preserved ones every week and up to 119 days post sampling. It was concluded that the preservation at 4oC, i.e. into a refrigerator, of fresh faeces from sheep and goats for parasitological examinations poses danger of misdiagnosis, if not performed in a period not exceeding 3 weeks of time. The rate of reduction of the faecal nematode egg counts starts to be significant lower than the ones performed with fresh samples, for both sheep and goats, after the third week of storage. The percentage of the gastrointestinal nematode larvae developing to the infective third–stage alters significantly for the Haemonchus genus, soon after the first week of storage (p<0.05). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αυγά νηματωδών (EL)
εξέλιξη προνυμφών (EL)
συντήρηση κοπράνων (EL)
πρόβατα, αίγες (EL)
larvae development (EN)
goats (EN)
storage (EN)
nematode egg counts (EN)
sheep (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 3 (2016); 177-182 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 3 (2016); 177-182 (EN)

Copyright (c) 2018 A DRIMTZIA, E PAPADOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.