Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μεταφορά εμβρύου στη φοράδα (EL)
Embryo transfer in the mare was introduced 30 years ago. (EN)

YPSILANTIS (Π. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ), P.

Η μέθοδος της μεταφοράς εμβρύου στη φοράδα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πριν από 30 χρόνια. Με την εφαρμογή της βελτιώνεται σημαντικά ο ρυθμός αναπαραγωγής, δημιουργούνται μοντέλα μελέτης θεμάτων φυσιολογίας και παθολογίας της αναπαραγωγής, ενώ προάγεται η γενετική βελτίωση του είδους. Η μέθοδος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Ι) Επιλογή των φοράδων δότη και δέκτη εμβρύου. 2) Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας στη φοράδα-δότη. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ένα αποτελεσματικό σχήμα που να εφαρμόζεται στην πράξη. 3) Συγχρονισμός των οίστρων των φοράδων δότη και δέκτη. Οι δέκτες χρησιμοποιούνται συνήθως κατά την αναπαραγωγική περίοδο, μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν και κατά τον άνοιστρο, μετά από χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών τους ή ακόμη και χωρίς να έχει συγχρονιστεί ο οίστρος τους με εκείνον του δότη, μετά από κατάλληλη αγωγή. 4) Τεχνητή σπερματέγχυση της φοράδας-δότη. 5) Συλλογή, εκτίμηση και έκπλυση του εμβρύου. Για τη συλλογή του εμβρύου εφαρμόζεται συνήθως μη χειρουργική και σπάνια χειρουργική μέθοδος. Η εκτίμηση του εμβρύου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του εξελικτικού σταδίου ανάπτυξης του σε σχέση με την ημέρα συλλογής και την εκτίμηση της ποιότητας του. Η έκπλυση του εμβρύου γίνεται με διαδοχική δίοδο του από τρεις αραιώσεις υγρού καλλιέργειας. 6) Μεταφορά του εμβρύου στη μήτρα της φοράδας-δέκτη. Εφαρμόζονται χειρουργικές μέθοδοι (λαπαροτομή διαμέσου της λευκής γραμμής, λαπαροτομή διαμέσου του κενεώνα, λαπαροσκοπική και διακολπική μέθοδος) ή μη χειρουργική μέθοδος (τεχνικές του ακάλυπτου και του καλυμμένου καθετήρα) διαμέσου του τραχήλου. (EL)
Its application improves the reproduction rate, creates experimental models for the study of physiology and pathology of reproduction, while it promotes genetic improvement of the species. The method includes the following stages: 1) Selection of the donor and recipient mares. 2) Induction of multiple ovulation in the donor-mare. A reliable method that could be applied commercially has not been developed yet. 3) Synchronization of donor and recipient mares' estrus. Recipients are usually used during the breeding season, but can be used during anestrus or after surgical removal of their ovaries as well. Non-synchronized recipients may also be used after proper treatment. 4) Artificial insemination of the donor mare. 5) Collection, evaluation and washing of the embryo. Embryo is usually collected by non-surgical and rarely surgical methods. Embryo evaluation involves the assessment of its developmental stage in relation with the day of selection and its quality evaluation. Embryo washing is accomplished by its successive passage through three different dilutions of culture medium. 6) Embryo transfer in the uterus of the recipient mare. Surgical (midventral laparotomy, flank laporotomy, laparoscopic and transvaginal method) or nonsurgical (unguarded and guarded methods) transcervical methods are used. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μεταφορά εμβρύου, φοράδα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 32-40 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 32-40 (EN)

Copyright (c) 2018 P YPSILANTIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.