Αιματολογικές μεταβολές στη στεατίτιδα της γάτας που προκλήθηκε πειραματικά: συγκριτική μελέτη μεταξύ των φυλών Κοινή Ευρωπαϊκή και Σιάμ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑιματολογικές μεταβολές στη στεατίτιδα της γάτας που προκλήθηκε πειραματικά: συγκριτική μελέτη μεταξύ των φυλών Κοινή Ευρωπαϊκή και Σιάμ (EL)
Hematologic changes in experimentally induced feline steatitis: A comparative study between the Domestic shorthair and Siamese breed (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
MYLONAKIS (Μ.Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), M. M.
FYTIANOU (Α. ΦΥΤΙΑΝΟΥ), A.
KRITSEPI (Μ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ), M.

Προκειμένου να μελετηθούν οι αιματολογικές διαταραχές της στεατίτιδας της γάτας χρησιμοποιήθηκαν 10 γατάκια της φυλής Κοινή Ευρωπαϊκή και 10 της φυλής Σιάμ που είχαν ηλικία 2 ως 3 μηνών και για 4 μήνες διατρέφονταν με βρασμένες σαρδέλες στις οποίες προσθέτονταν μείγμα αλάτων και βιταμινών έκτος της βιταμίνης Ε (ομάδες πειραματόζωων). Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκε ίσος αριθμός γατιών που είχαν το ίδιο φύλο και ηλικία με τα προηγούμενα, για κάθε φυλή ξεχωριστά και διατρέφονταν με βιομηχανοποιημένη τροφή για γάτες σε κονσέρβα που είχε ως κΰριο συστατικό τα λιπαρά ψάρια. Τα δείγματα αίματος, στα οποία γίνονταν πλήρης αιματολογική εξέταση συμπεριλαμβανομένης της μορφολογίας των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, λαμβάνονταν στο χρόνο 0 και στη συνέχεια κάθε 15 ημέρες. Στεατίτιδα προκλήθηκε σε όλα τα πειραματόζωα και των δυο ομάδων. Πέντε γατάκια της φυλής Κοινή Ευρωπαϊκή παρουσίασαν την κλινική και 5 την υποκλινική μορφή της νόσου, ενώ για τη φυλή Σιάμ οι ανάλογοι αριθμοί ήταν 6 και 4, αντίστοιχα. Στο χρόνο 1 η κλινική μορφή της στεατίτιδας ήταν σημαντικά βαρύτερη στη φυλή Κοινή Ευρωπαϊκή. Κανένας από τους μάρτυρες και των δυο φυλών δεν παρουσίασε συμπτώματα ή αλλοιώσεις που να υποδηλώνουν στεατίτιδα. Χαμηλός αιματοκρίτης ( <25%) και συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (<8 g/100ml) που υποδηλώνουν αναιμία διαπιστώθηκαν από το χρόνο 1 στα πειραματόζωα και των δυο φυλών. Όμως η αναιμία ήταν σημαντικά εντονότερη στα γατάκια της φυλής Σιάμ και ενδεχομένως μη αναγεννητικού τύπου λόγω του χρόνιου φλεγμονώδους χαρακτήρα της νόσου. Στους περισσότερους χρόνους του πειράματος σημαντική ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση παρατηρήθηκε μόνο στις ομάδες των πειραματόζωων. Αναγεννητικού τύπου εκτροπή του δείκτη αριστερά διαπιστώθηκε στα 50% περίπου των περιπτώσεων που παρουσίαζαν ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση. Η εωσινοφιλία και η μονοκυττάρωση δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη σημασία και στις δυο φυλές. Σε κανένα από τα γατάκια με στεατίτιδα και καθ' όλη τη διάρκεια του πειραματισμού δεν παρατηρήθηκαν μορφολογικές διαταραχές τόσο στα ερυθρά όσο και στα λευκά αιμοσφαίρια. (EL)
In order to study the hematological abnormalities in feline steatitis 10 Domestic shorthair (DSH) and 10 Siamese 2 to 3 month-old kittens were used to whom cooked sardines supplemented with minerals and vitamins, except vitamin E, were given for 4 consecutive months (experimental groups). An equal number of age and sex matched kittens for each breed that were being fed a commercial canned cat food based on oily fish and for the same period of time served as controls. Blood samples were taken at 0 time and at 15-day intervals thereafter for a CBC. Red and white blood cell morphology was also studied. Steatitis was reproduced in all the 20 kittens of the experimental groups. Five DSH kittens developed the clinical and 5 the subclinical form of the disease. The relevant figures for the affected Siamese kittens were 6 and 4, respectively. The clinical disease was significantly more severe in the DSH breed only at the very beginning of the experimental period (time 1). None of the controls belonging to both breeds developed clinical signs or lesions associated with steatitis. Low PCV(<25%) and decreased Hb concentration (<8 g/100ml) indicating anemia, and appearing as early as time 1, in the experimental groups were significantly more severe in the Siamese than in the DSH breed. Evidently the anemia was non-regenerative attributable to chronic inflammatory nature of steatitis. In most of the observation times significant neutrophilic leucocytosis was detected only in the experimental groups; a regenerative left shift was seen in approximatery 50% of all the cases with neutrophilia. Eosinophilia and monocytosis were of minor significance for both breeds. No erythrocyte and leucocyte morphological abnormalities were seen in the DSH or the Siamese experimental groups all over the experimental period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

στεατίτιδα (EL)
αιματολογικές διαταραχές (EL)
γάτα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 41-49 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 41-49 (EN)

Copyright (c) 2018 AF KOUTINAS, A FYTIANOU, M KRITSEPI, MM MYLONAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.