Εκτίμηση της ποιότητας σφαγίου τύπου "αμνός γάλακτος" του Μπουτσκου προβάτου της Ηπείρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της ποιότητας σφαγίου τύπου "αμνός γάλακτος" του Μπουτσκου προβάτου της Ηπείρου (EL)
Meat production of the Boutsko breed of ewes in Epirus (EN)

FOLINAS (Γ. Σ. ΦΩΛΙΝΑΣ), G.

Σε ένα ποίμνιο από 244 πρόβατα της ορεινής φυλής Μποΰτσκο της Ηπείρου (Καλαρρΰτικο), ηλικίας 1-6 ετών και εκτρεφομενα κατά το ημιεκτατικο σύστημα, στα βορειοανατολικά του Ν. Καρδίτσας (Χειμώνας) και στα ορεινά της Πίνδου (Καλαρρυτες-Θέρος) μελετήθηκε η κρεοπαραγωγική αύξηση των γαλουχουμένων αρνιών και η ποιότητα των σφαγίων τους. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προέκυψαν τα ακόλουθα : 1. Το σωματικό βάρος (χλγ.) των αρνιών στη γέννηση ήταν 4,3 ±0,12 (μονόδυμα αρσενικά), 3,9±,10 (μονόδυμα θηλυκά, Ρ<0.05) και 3,6±0,08 (δίδυμα, Ρ<0.01) και στη σφαγή 11,2±0,25, 10,7±0,23 και11,3±0,36, αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα βάρη σφαγίου ήταν 7,1 ±0,17, 7,1 ±0,17 και 6,96 ±0,25 χλγ. 2. Το ότι το Μποΰτσκο πρόβατο που μελετήθηκε, αν και διαθέτει ένα πολΰ ενδιαφέροντα γενότυπο, έχει χαμηλή κρεοπαραγωγική ικανότητα και για τη βελτίωση της επιβάλλεται η περαιτέρω εντατικοποίηση της εφαρμοζόμενης επιλογής. (EL)
A flock of 244 hill sheep of the indigenous Boutsko breed of Epirus (NW of Greece), 1-6 years old, reared under a transhumance system was used to study the growth of suckled lambs and their carcass quality. The results of the study have been summarized as follows: 1) Birth liveweight of lambs was 4.3 ±0.12 Kg (single males), 3.9±0,10 Kg (single females) (P<0.05) and 3.6±0.08 Kg (twins) (P<0.01). The corresponding liveweights at slaughterwerell.2±0.25Kg, 10.7±0.23Kg and 11.3±0.36 Kg and their carcass weights 7.1 ±0,17 Kg, 7.1±0,17 and 6.9 ±0.26 Kg. 2) The conclusion drawn from the results of this study is that the Boutsko breed is a useful and well adapted genotype of sheep. However, its meat productivity is very low and could be improved by further within breed selection and/or grazing on improved pasture. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φυλή προβάτων Μπούτσκο (EL)
Κρεοπαραγωγή (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 114-123 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 114-123 (EN)

Copyright (c) 2018 G FOLINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.