Μέτρηση της συγκέντρωσης της αμμωνίας σε θαλάμους ελληνικών χοιροστασίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέτρηση της συγκέντρωσης της αμμωνίας σε θαλάμους ελληνικών χοιροστασίων (EL)
Measurements of ammonia concentration in buildings of pig enterprises in Greece. (EN)

SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C. A.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.
FTHENAKIS (Γ. Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.

Η συγκέντρωση αμμωνίας μετρήθηκε σε 180 θαλάμους 30 εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά τη διάρκεια 8 μηνών χρησιμοποιώντας σωληνίσκους ειδικούς για τη χημική δέσμευση της. Η μέση συγκέντρωση αμμωνίας ήταν 24,6 ppm (διακύμανση 10-52 ppm). Σε ό,τι αφορά την ηλικία των σταβλισμένων ζώων, η μέση συγκέντρωση αμμωνίας ήταν 26,4 ppm στους θαλάμους τελικής πάχυνσης, 26,2 ppm στους θαλάμους ανάπτυξης, 22,6 ppm στους θαλάμους απογαλακτισμού και 19,8 ppm στους θαλάμους τοκετών- γαλουχίας (ρ<0,05). Σχετικά με τον τύπο του δαπέδου, η μέση συγκέντρωση αμμωνίας ήταν 28,0 ppm στους θαλάμους με συμπαγές δάπεδο και 21 ,4 ppm στους θαλάμους με σχαρωτο δάπεδο (ρ<0,05), ενώ σε ό,τι αφορά στην εποχή του χρόνου, η μέση συγκέντρωση της ήταν 27,7 ppm το χειμώνα, 24,5 ppm την άνοιξη και 21,1 ppm το καλοκαίρι (ρ<0, 05). Τα ευρήματα συζητούνται σε σχέση με τα βλαπτικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η αμμωνία για την υγεία των χοίρων. (EL)
The concentration of ammonia was measured in the air space of 180 houses of 30 pig enterprises in Greece during an 8-month period by using tubes that chemically bind atmospheric ammonia. The mean overall ammonia concentration was 24.6 ppm (10-52 ppm). The mean ammonia concentration according to the age group of the animals was 26.4 ppm in finishing pig houses, 26.2 ppm in growers' pig houses, 22.6 ppm in flat-deck units and 19.8 ppm in farrowing houses (p<0.05). With regard to the type of the floor, the mean ammonia concentration was 28.0 ppm in concrete-floored houses and 21.4 ppm in slatted-floored ones (p<0.05), and as regards the season of the year, higher concentrations were measured at winter time (27.7 ppm) compared to those seen during spring (24.5 ppm) and summer time (21.1 ppm) (p<0.05). The findings are discussed in relation to the adverse effects that ammonia may have for pig's health and production.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αμμωνία (EL)
χοίρος (EL)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 124-127 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 124-127 (EN)

Copyright (c) 2018 K SAOULIDIS, SK KRITAS, GC FTHENAKIS, SC KYRIAKIS, CA ALEXOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.