Μερικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά μελιών βαμβακιάς και πορτοκαλιάς από περιοχές της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜερικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά μελιών βαμβακιάς και πορτοκαλιάς από περιοχές της Ελλάδας (EL)
Some physicochemical characteristics of cotton and citrus Greek honeys (EN)

PAPADOPOULOU (Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), P.
TSIROYIANNIS (Β. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ), V.
BACANDRILSOS (Ν. ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΣ), N.
VAVOULIDOU (Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ), F.

Δείγματα νωπού μελιού βαμβακιάς και πορτοκαλιάς προερχόμενα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αναλύθηκαν και εξετάσθηκαν ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που αφορούσαν την υγρασία, το pH, την οξύτητα, τα ανάγοντα σάκχαρα, τη φαινόμενη σακχαρόζη, την υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) και την ενζυμική δραστηριότητα της διάστασης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και για τους δυο τύπους μελιών κυμάνθηκαν μέσα στα (ίρια που δίδονται για τα ανθόμελα από την οδηγία της Ε.Ε. 74/409 με την οποία έχουμε εναρμονισθεί με το 11.Δ. 498/83 και συμφωνούν με αυτές που αναφέρονται από άλλους Έλληνες ερευνητές. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων στα χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν έδειξε ότι οι μέσοι όροι T0JV δειγμάτων μελιού βαμβακιάς και πορτοκαλιάς διέφεραν σημαντικά σε όλα τα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη φαινόμενη σακχαρόζη, στην οποία δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο 0.05 μεταξύ των δυο τύπων μελιού. (EL)
Water content, pH, acidity, reducing sugars, apparent sucrose, hydroxymethyfurfural (HMF) content and diastase activity of cotton and orange honeys from different places of Greece have been measured. Samples in all the measured characteristics have been found to comply with the limits given by the E.U. Directive 74/409. These values were in agreement with those reported by other Greek researchers. Statistical analysis of the sample means of the physicochemical data showed that the two types of honey differ statistically in all the characteristics except that of apparent sucrose in which no significance was observed in the 0.05 level. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μέλι πορτοκαλιάς (EL)
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (EL)
Μέλι βαμβακιάς (EL)
citrus honey (EN)
cotton honey (EN)
physicochemical characteristics (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 200-204 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 200-204 (EN)

Copyright (c) 2018 N BACANDRILSOS, P PAPADOPOULOU, F VAVOULIDOU, V TSIROYIANNIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.