Η χρόνια ή ατροφική μορφή της μυΐτιδας των μασητήριων μυών στο σκύλο. Αναφορά σε δυο κλινικά περιστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρόνια ή ατροφική μορφή της μυΐτιδας των μασητήριων μυών στο σκύλο. Αναφορά σε δυο κλινικά περιστατικά (EL)
Chronic or atrophie masticatory myositis in the dog. A report of two spontaneous cases (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
VAMVAKIDIS (Χ. Δ. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ), C. D.
POLIZOPOULOU (Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z.
GEORGIADIS (Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ), G.
LEKKAS (Σ. ΛΕΚΚΑΣ), S.

Δυο νεαροί ενήλικοι σκύλοι (περιστατικό 1: Γερμανικός ουλότριχος δείκτης, αρσενικός. Περιστατικό 2: ακαθόριστης φυλής, θηλυκό), που ήταν αρνητικοί ως προς τη λεϊσμανίαση, προσκομίστηκαν στην Κλινική, επειδή εμφάνιζαν μια προοδευτικά επιδεινούμενη, αμφοτερόπλευρη και συμμετρική ατροφία των μασητήριων μυών που ήταν ιδιαίτερα εμφανής στους κροταφίτες. Σε κανένα από τα δυο ζώα δε διαπιστώθηκε διαταραχή στη λειτουργία της κάτω γνάθου. Η διάγνωση της χρόνιας ή ατροφικής μυΐτιδας των μασητήριων μυών επιβεβαιώθηκε με την ιστοπαθολογική εξέταση των βιοψιών από τον κροταφίτη μυ, όπου παρατηρήθηκε εκφύλιση, αναγέννηση και ατροφία των μυϊκών ινών, κυτταρική διήθηση κυρίως από λεμφοκύτταρα και πλασμοκύτταρα μεταξύ των μυϊκών ινών και γύρω από τα αγγεία και ανάπτυξη συνδετικού ιστού στο επιμύιο και το περιμύιο. Στο ηλεκτρομυογράφημα του αριστερού κροταφίτη του περιστατικού 1 διαπιστώθηκε ανώμαλη αυτόματη δραστηριότητα που υποδηλώνει μυΐτιδα. Η χορήγηση πρεδνιζολόνης σε ανοσοκατασταλτικό σχήμα με ή χωρίς την προσθήκη αζαθειοπρίνης όχι μόνο σταμάτησε την επιδείνωση της νόσου αλλά αντίθετα, είχε ως αποτέλεσμα τη μερική αποκατάσταση της μάζας των μασητήριων μυών. (EL)
Two young adult dogs (case 1: German wirehaired pointer male, case 2: mongrel female) were admitted to our Clinic because of a progressive, bilateral and symmetrical atrophy of the masticatory muscles, that was most obvious in the temporal muscles. No signs of mandibular dysfunction were detected in both animals. The clinical diagnosis of chronic or atrophic myositis was confirmed by the histopathology of temporal muscle biopsies, which revealed the typical of the disease lesions, such as myofiber degeneration, regeneration and atrophy, interstitial or perivascular cellular infiltrates, chiefly of lymphocytes and plasma cells plus perimysial fibrosis. Temporal muscle electromyography, done only in case 1, showed abnormal spontaneous activity indicating myositis. The use of prednisolone at immunosuppressive doses, with or without azathioprine, not only stopped the progression of the disease but resulted in a partial restoration of the masticatory muscle mass. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μασητήριοι μύες (EL)
μυίτιδα ατροφική (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 53-58 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 53-58 (EN)

Copyright (c) 2018 AF KOUTINAS, CD VAMVAKIDIS, Z POLIZOPOULOU, S LEKKAS, G GEORGIADIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.