Ανάπτυξη ραδιοανοσολογικής μεθόδου (RIA) για την απομόνωση, την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των καταλοίπων στιλβενίων (DES, DIEN, HEX) σε ιστούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη ραδιοανοσολογικής μεθόδου (RIA) για την απομόνωση, την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των καταλοίπων στιλβενίων (DES, DIEN, HEX) σε ιστούς (EL)
Development of a radioimmunoassay (RIA) method for the isolation, determination and quantification of stilbene residues (DES, DIEN, HEX) in tissues (EN)

TYRPENOU (Α.Ε.ΤΥΡΠΕΝΟΥ), A. Ε.

Μία ακριβής, αξιόπιστη και επαναλήψιμη ραδιοανοσολογική μέθοδος αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό των στιλβενίων (διαιθυλοστιλβεστρολη, διενεστρολη και εξεστρολη) σε ιστούς. Περιγράφονται και διευκρινίζονται διεξοδικά η αρχή της ραδιοανοσομέτρησης, η παραγωγή αντιορού και ο έλεγχος για την ανεύρεση της άριστης αραίωσης για δέσμευση 50%, οι υπολογισμοί για την κατασκευή της καμπύλης αναφοράς και της καμπύλης ελέγχου της διασταυρούμενης αντίδρασης, καθώς και άλλα εξειδικευμένα στάδια της ραδιοανοσομέτρησης. Ο αντιορος αντι-DES που παρήχθη με ανοσοποίηση κουνελιού στις συνθήκες της μεθόδου που τυποποιήθηκε για επίπεδο ευαισθησίας 10 pg/σωλήνα, έδωσε άριστη αραίωση (optimun dilution 50%) 1:4000. Ο αντι-DES ήταν εξαιρετικά ειδικός και με διασταυρωμένη αντίδραση προς την οιστραδιόλη <0.01% και προς την εξεστρολη 9.6%. Τα προβλήματα που συνήθως προκύπτουν από τη μη ειδική προσρόφηση από τον άνθρακα (charcoal blank) κατά την εκτέλεση της δοκιμής RIA, με αποτέλεσμα τη μη επαναλήψιμη καμπύλη αναφοράς της διαιθυλοστιλβεστρόλης, ξεπεράσθηκαν με τη χρησιμοποίηση μεθανολικοΰ ρυθμιστικού φωσφορικού διαλύματος (MeOHiPBS) 20%. Η ανάκτηση του σταδίου της χρωματογραφίας στήλης ήταν >90%, ολόκληρης δε της μεθόδου 65-75%. Η μέθοδος αυτή τυποποιήθηκε σε μυϊκό ιστό μοσχαριών και κοτόπουλων για τον προσδιορισμό των καταλοίπων των στιλβενίων και προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως βασική διαδικασία στην τυποποίηση άλλων μεθόδων ραδιοανοσομέτρησης για τον προσδιορισμό των ορμονικών καταλοίπων στους ιστούς των παραγωγικών ζώων. (EL)
An accurate, reliable and reproducible radioimmunoassay (RIA) method was developed and evaluated for the isolation, determination and quantification of stilbenes (DEX, DIEN and HEX) in animal tissue. The radioimmunoassay principle, the production of the antiserum, the optimum dilution for binding at 50% and the cross reactivity determination are described. Also, the calculations for the construction of the standard calibration curve and several other specific steps of RIA are included. DES antiserum was raised in rabbits and under the assay conditions its optimum dilution was found to be 1:4000 and the sensitivity of the assay 10 pg/tube. The DES antiserum produced was very specific, with a crossreactivity for oestradiol <0,01% and for hoexestrol less than 9,6%. However, problems were encountered with regard to nonspecific adsorption by charcoal (charcoal blank) during RIA and the reproducibility of the standard curves were overcome by having standards and the assay samples in 20% methanolic: phosphate buffered saline (MeOH:PBS 20%). The recovery of the cleanup step was more than 90% and the recovery of the method was ranged between 65 and 75%. This method has been developed for the analysis of stilbene residues in veal and chicken meat tissue and it is suggested as a basic procedure for the development of other RIA methods for hormone residue determination in food producing animals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κρέας (EL)
DES (EL)
ιστοί (EL)
στιλβένια (EL)
HEX (EL)
RIA (EL)
DIEN (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 59-71 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 59-71 (EN)

Copyright (c) 2018 AE TYRPENOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.