Επίδραση των ανθελμινθικών στον οργανισμό του ξενιστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση των ανθελμινθικών στον οργανισμό του ξενιστή (EL)
Effect of anthelmintics upon host organism (EN)

THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), Y.
FRYDAS (Σ. ΦΡΥΔΑΣ), S.
RIZOS (Η. ΡΙΖΟΣ), E.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση των ανθελμινθικών φαρμάκων στον οργανισμό του ξενιστή, χορηγήθηκαν ανθελμινθικά σε 21 θηλυκά πρόβατα διαφόρου ηλικίας, φυλής και βάρους, φυσικώς μολυσμένα με γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα. Τα ζώα αυτά χωρίσθηκαν σε 3 ομάδες και χορηγήθηκε από το στόμα: στην 1η ομάδα, που αποτελούνταν από 7 πρόβατα, το ανθελμινθικό κιτρική μοραντέλη της ομάδας των τετραϋδροπυριμιδινών (περίπου 465 mg δραστικής ουσίας/40 kg σ.β.), στη 2η που αποτελούνταν από 8 πρόβατα το ανθελμινθικό αλβενδαζόλη της ομάδας των βενζιμιδαζολών (περίπου 300 mg/40 kg σ.β.) και στην 3η ομάδα, που αποτελούνταν από 6 πρόβατα, μόνο πόσιμο νερό και χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας. Στα ζώα αυτά πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες μια φορά την εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα, επί 9 συνεχείς εβδομάδες. Η πρώτη αιμοληψία έγινε 4 εβδομάδες πριν από τη χορήγηση των ανθελμινθικών και η τελευταία, 5 εβδομάδες μετά από αυτή. Λε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές (ρ>0,05) και στις 3 ομάδες κατά τις μετρήσεις του αιματοκρίτη προ και μετά τη θεραπεία, όπως επίσης και στον πληθυσμό των λευκών αιμοσφαιρίων στις ομάδες, των μαρτύρων και αυτής, που χορηγήθηκε κιτρική μοραντέλη, ενώ, αντίθετα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της τάξης των p<0,05 ittest) στην ομάδα που είχε χορηγηθεί αλβενδαζόλη. Επειδή η ανθελμινθική δράση της αλβενδαζόλη ς στηρίζεται στην αναστολή του σχηματισμού μικροσωληναρίων στα εντερικά κύτταρα των νηματωδών, συμπεραίνεται ότι αυτή, πιθανότατα, επεκτείνεται και στα κύτταρα του οργανισμού του ξενιστή, με αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων. (EL)
To be estimated the effects of anthelmintics to the host, 21 female sheep of various age, breed and weight, which were naturally infected with gastrointestinal nematodes, were used. These animals were divided into three groups and given per os: in the 1st group, which was composed of 7 sheep, Morantel citrate (tetrahydropyrimidine group) approx. 465 mg/b.w., in the 2nd, which was composed of 8 sheep, Albendazole (benzimidazole group) approx. 300 mg/b.w. and in the 3rd, which was composed of 6 sheep, tap water only and this group was used as control. From these animals, blood samples intrajagularly were taken, at the same day, once a week for 9 continuous weeks. The first blood sample was taken 4 weeks before the anthelmintic therapy and the last one 5 weeks after therapy. There were no significance diferences (p> 0,005) in pre- and posttherapy measurements, regarding the PCV,s in all groups. In the control and morantel citrate groups, the leucocyte volume remained static, while contrarily, in the albendazole group a significance difference (p< 0,005) were observed. Because, the albendazole inhibits the construction of intestine cell microtubules of parasites, it can be concluded that, this activity, effects the host cells, and thus, this reduction of leucocytes was observed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρόβατα (EL)
λευκά αιμοσφαίρια (EL)
ανθελμινθικά (EL)
anthelmintics (EN)
leucocytes (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 218-222 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 218-222 (EN)

Copyright (c) 2018 Y THEODORIDIS, S FRYDAS, E RIZOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.