Μελέτη των παθολογοανατομιών αλλοιώσεων σε επίμυς μετά την πειραματική χορήγηση Lindane

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη των παθολογοανατομιών αλλοιώσεων σε επίμυς μετά την πειραματική χορήγηση Lindane (EL)
Study of pathological lesions in rats after the experimental administration of Lindane (EN)

PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), N.
KELLER-SAMOUILIDOU (ΓΚ. ΚΕΛΛΕΡ-ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ), G.
LEKKAS (Σ. ΛΕΚΚΑΣ), S.
KOTSAKI-KOVATSI (Β. Π. ΚΩΤΣΑΚΗ-ΚΟΒΑΤΣΗ), V. P.
KOVATSI (Α. ΚΟΒΑΤΣΗΣ), A.

Σε αυτή την πειραματική εργασία μελετήθηκαν οι αλλοιώσεις που προκαλούνται στον οργανισμό από τη χημική ουσία Lindane. Ως πειραματόζωα χρησιμοποιήθηκαν 16 επίμυες. Στους 10 επίμυς (5 θηλυκοί και 5 αρσενικοί) χορηγήθηκε η ουσία από το στόμα με την τροφή, τις πρώτες 10 ημέρες στη δόση των 8,2 mg/kg σ.β./3 ημ. και τις επόμενες 40 ημέρες στη δόση των 33 mg/kg σ.β./2 ημ. Οι υπόλοιποι 6 επίμυες (4 θηλυκοί και 2 αρσενικοί) χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Τα κυριότερα κλινικά συμπτώματα που παρατηρήθηκαν στα πειραματόζωα, στο τέλος του πειραματισμού, ήταν ανορεξία, λήθαργος, υποθερμία και μυϊκός τρόμος. Όλοι οι επίμυες θανατώθηκαν 5 ημέρες μετά τη χορήγηση της τελευταίας δόσης της ουσίας και νεκροτομήθηκαν. Στη μακροσκοπική εξέταση παρατηρήθηκε οίδημα του εγκεφάλου και υπεραιμία των αγγείων του. Στην ιστολογική εξέταση διαπιστώθηκε σπογγίωση της λευκής ουσίας του εγκεφάλου, διάμεση πνευμονία, οίδημα και απώλεια της εγκάρσιας γράμμωσης των καρδιακών μυϊκών κυττάρων, πηκτική νέκρωση μεμονωμένων ομάδων ηπατικών κυττάρων και εκφύλιση των επιθηλιακών κυττάρων των ουροφόρων σωληναρίων. Συμπεραίνεται, ότι το Lindane, χορηγούμενο σε υποτοξικές δόσεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι δυνατό να προκαλέσει βλάβες στον οργανισμό των πειραματόζωων, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στον εγκέφαλο και δευτερευόντως στο ήπαρ, στους νεφρούς και στα άλλα όργανα. (EL)
In this experimental study, the lesions that are caused from the chemical substance Lindane were studied. Sixteen rats were used as experimental animals. The substance was orally administered, with food, to 10 rats (5 females and 5 males) in a dose of 8,2 mg/kg b.w./3 days during the first 10 days and in a dose of the 33 mg/kg b.w./ 2 days during the following 40 days. The remaining 6 rats (4 females and 2 males) were used as controls. The mainly clinical symptoms which were observed in the experimental animals, in the end of the experimentation, were anorexia, lethargy, hypothermia and muscular rigor. All the rats were sacrificed 5 days after the administration of the last dose of the substance and they were autopsied. In the macroscopical examination oedema and vascular hyperhaemia were observed in the brain. In the histological examination spongiosis of the white matter of the brain, interstitial pneumonia, oedema and loss of the cross striation of the cardiac muscle cells, coagulative necrosis of individual groups of hepatic cells and degeneration of the epithelial cells of the urinary tubules were detected. In conclusion, when Lindane is administered in subtoxical doses for a long period of time it is possible to cause damages to the organism of the experimental animals, which are located mainly in the brain and secondary in the liver, the kidneys and the other organs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επίμυες (EL)
Lindane (EL)
παθολογοανατομίες αλλοιώσεις (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 39-43 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 39-43 (EN)

Copyright (c) 2018 N PAPAIOANNOU, G KELLER-SAMOUILIDOU, S LEKKAS, VP KOTSAKI-KOVATSI, A KOVATSI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.