Μικροβιολογική, ιστολογική, τεχνολογική και τοξικολογική πρόδρομη μελέτη των εγκυτιωμένων τροφών σκύλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜικροβιολογική, ιστολογική, τεχνολογική και τοξικολογική πρόδρομη μελέτη των εγκυτιωμένων τροφών σκύλου (EL)
Microbiological, histological, technological, and toxicological preliminary study of dog's canned food (EN)

ROZOS (Γ. ΡΟΖΟΣ), G.
RANTOS (Σ. ΡΑΝΤΟΣ), S.
PANTOULAS (Λ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ), L.
PAPAIOANNOU (Ν. ΠAΠΑΪΩΑNNOΥ), N.
SARAKATSIANOS (Ι. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ), I.

Στην έρευνα αυτή εξετάστηκαν εγκυτιωμένες τροφές σκύλου έξι εταιριών (σύνολο 42 δείγματα). Ως μικροβιολογικά κριτήρια ελήφθησαν: η μικροβιακή εμπορική στειρότητα, ο συντελεστής ενεργού ύδατος, η ενεργός οξύτητα (pH), η παρουσία αερόβιων και αναερόβιων βακτηρίων μετά από επώαση των κονσερβών στους 25 ° C για 28 ημέρες, στους 32 °C για 21 ημέρες και στους 55 °C για 8 ημέρες. Ιστολογικά, έγινε έλεγχος για την παρουσία διαφόρων ιστών. Τεχνολογικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά Weende και μηχανικός διαχωρισμός του περιεχομένου των κονσερβών. Τοξικολογικά, προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις μολύβδου και καδμίου. Δαπιστώθηκε ότι οι εγκυτιωμένες τροφές σκύλου που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά υποβάλλονται σε υπεραποστείρωση. Για την Παρασκευή τους χρησιμοποιούνται μυϊκός, λιπώδης και συνδετικός ιστός και από ορισμένες εταιρίες παραπροϊόντα των σφαγίων, καθώς και φυτικές πρωτεΐνες (σόγια). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κατά Weende συμφωνούν με τις περιεκτικότητες σε θρεπτικές ουσίες που αναγράφονται στις ετικέτες των κονσερβών. (EL)
During this study canned food for dogs of six firms were investigated (42 samples totally). Microbiologically the following parameters were checked: the commercial sterility, the water activity (aw), the pH, the presence of aerobic and anaerobic bacteria after incubation of tins in 25 ° C for 28 days, 32 ° C for 21 days and 55 ' C for 8 days. Histologically, the existence of different kinds of tissues was examined. Technologically Weende's analysis and separation of the tin's content were made. Toxicologically, the concentration of lead and cadmium were countered. The results showed that dog's canned food, in Greece, are supersterillised. Muscular, adipose and connective tissue are used for their production as well as byproducts and soya proteins by some firms. The results of Weende's analysis are in full agreement with the amount of nutriments that they were written on tins' labels. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εγκυτιωμένες τροφές (EL)
ποιοτικός έλεγχος (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 110-114 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 110-114 (EN)

Copyright (c) 2018 S RANTOS, L PANTOULAS, I SARAKATSIANOS, G ROZOS, N PAPAIOANNOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.